Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: vänner och hjältar

Skapad 2018-11-05 07:26 i Solbågens förskola Hudiksvall
Förskola
Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Vänner och hjältar.
Utgår från barnens intressen av olika figurer, karaktärer, djur. Jobba med dessa när det gäller värdegrund. 

Tidsperiod: start Ht-18

Förskolans namn: Solbågens förskola

Grupp: trollsländan

Barnens ålder: 3-5år

År och datum: 180927

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Värdegrund utifrån barnens intressen...

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- Barns inflytande, normer och värden, utveckling och lärande. (Se även nedan). 


Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
Samling där vi samtalar med/intervjuar barnen om deras favoritkaraktärer/karaktärer de är mest intresserade av. Göra en utvärdering av detta, fundera på vilka karaktärer vi går vidare med/börjar med. Starta upp temat med ett brev som kommer från en av karaktärerna med något problem att lösa för barnen.

Hela arbetslaget är ansvarigt.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-  Genom dokumentationer, drama, barnens bilder, barnens berättelser, film...


Planeringen upprättad av:
Arbetslaget trollsländan

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: