👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima Matematik hösten och våren i åk 1

Skapad 2018-11-05 15:17 i Söndrumsskolan Halmstad
Vi använder läromedel Prima och Busmusan.
Grundskola 1 Matematik
Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt. I skolår 1 kommer du att utveckla din förmåga att lösa problem i matematik. Du kommer att få mycket träning i att prata matematik och att förklara hur du tänker. Du kommer också att utveckla din förmåga att se samband och mönster. Du kommer exempelvis att få träna på huvudräkning, dela upp tal, likhetstecknet, klockan, hälften och dubbelt. Detta och mycket mer kommer du att lära dig under läsårets gång.

Innehåll

Syfte och mål

Utifrån syftet arbetar vi med följande mål I PRIMA 1A:

 • Taluppfattning
 • Talen 0-10
 • Taluppdelning
 • Olika symboler som likhetstecknet, additionstecken och subtraktionstecken
 • Begrepp som dubbelt, udda och jämna, större än och mindre än, klockans hela timmar, mäta, jämföra och uppskatta längder samt problemlösning

Utifrån syftet arbetar vi med följande mål I PRIMA 1B:

 • Taluppfattning
 • Talen 11-19
 • Hela tiotal, 0-100
 • Hälften så många
 • Subtraktion 0-20
 • Talen 11-19
 • Enheten kronor.
 • Begrepp som halva, lägesbegreppen, mönster, klockans halva timmar, geometriska objekt, enheter  som kronor och i längd samt problemlösning.

Kunskapskraven för godtagbara kunskaper i åk. 3

Bedömning för vårterminen i åk. 1 kommer att göras i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3