Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållfasta och hållbara konstruktioner

Skapad 2018-11-05 22:17 i Nolbyskolan Alingsås
Hållbara konstruktioner
Grundskola 3 Svenska Teknik
Vilka material och metoder kan man använda för att bygga hållbara konstruktioner? Vi undersöker olika broar, torn och hus och testar att bygga egna.

Innehåll

Elevens del

Beskrivning av arbetsområdet

I det här arbetsområdet kommer ni att få lära er om hållfasta och hållbara konstruktioner - vilka material som kan användas och på vilka olika sätt man kan bygga för att få stabila och säkra byggnader. Ni kommer att få lära er om hur man bygger hus, torn och broar med fokus på hållfasthet och även prova på att konstruera på egen hand. Vi kommer att använda broar som finns i vårt närområde som inspiration. Ni kommer också få söka fakta och skriva egna faktatexter om kända broar i Sverige. 

Elevens mål

Ni ska efter temats avslut kunna:

 • använda och förstå några enkla begrepp vi använt i arbetsområdet
 • reflektera kring material- och metodval vid konstruktion av hus och broar
 • reflektera kring hur byggande av hus och broar förändrats över tid
 • göra en skiss av en bro och följa den vid tillverkning av en enkel fysisk modell
 • analysera metodval och reflektera kring resultatet av konstruktionen
 • göra en enkel dokumentation av byggnadsprojektet
 • söka efter fakta på internet samt använda relevanta begrepp för att skriva egna faktatexter
 • muntligt presentera den egna faktatexten

Arbetssätt/Undervisning

 • genomgångar med kompletterande filmer och bilder
 • diskussioner och samtal i helklass och mindre grupper
 • dokumentation med bild och text av konstruktionsarbetet
 • tillverkning av egna konstruktioner i grupper 
 • faktasökande med hjälp av iPad
 • stödmallar för att samla fakta
 • skriva en faktatext 
 • muntliga presentationer

Bedömning

Jag kommer bedöma er förmåga att 

 • använda enkla begrepp när ni skriver egna faktatexter samt när vi samtalar om konstruktioner
 • använda iPad för att söka fakta och skriva egna faktatexter
 • dokumentera med hjälp av text och bild
 • muntligt presentera en del av arbetsområdet
 • göra en skiss och bygga en modell av en bro, ett torn och ett hus med hjälp av olika material

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: