👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundplanering Liljan HT 2018

Skapad 2018-11-06 08:52 i Regnbågen Dibber Sverige AB
I grundplaneringen definieras hur den övergripande verksamheten ska läggas upp. Där ska rutiner och gemensamma regler utformas och en övergripande strategi tas fram för hur den pedagogiska planeringen kopplas till förskolans läroplansområden.
Förskola
Liljans avdelning består av 20 barn mellan 3-5 år. För närvarande är vi fyra pedagoger som jobbar på Liljan varav 1 resurs. Våra viktigaste intentioner är att barnen ska känna trygghet och tillit till varandra och oss pedagoger. Detta tror vi medför att barnen får lust att lära, leka, ifrågasätta och utforska.

Innehåll

Barns inflytande

Barnen ska ha inflytande i verksamheten genom att deras intressen och det de uttrycker ska ligga till grund för hur vi pedagoger utformar verksamheten, såväl i rutinsituationer som i val av temaarbete. Vi pedagoger ska ständigt vara lyhörda inför barnens åsikter, tankar och intressen.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

- utvecklar sin förmåga att utrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjligheter att påverka sin situation.

- utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö och

- utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer

- genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

Vi arbetar mycket med att ge barnen inflytande i verksamheten, att lyssna på dem och deras villkor och önskemål.

Pedagogerna är medforskande inspiratörer som ofta bjuder in barnen att lära och våga pröva nya förmågor.

Vi arbetar med teman som kan pågå både på kort och lång tid och utvecklas på ett spännande sätt. Inom ramen för dessa arbetar vi på många olika sätt så som att vi söker svar på olika frågor genom att läsa böcker, att prova oss fram och vi gestaltar också ämnet/området i skapande verksamhet där vi använder olika material och tekniker. Genom barnens aktiva inflytande och pedagogernas engagemang täcker vi på ett naturligt sätt in läroplanens olika områden.

Vi tränar på kommunikation och kamratskap; hur pratar man med varandra utan att såra någon, etik t ex man ska kunna säga ”tack och varsågod” , vi tränar på olika färdigheter så som t ex att barnen ska kunna hålla en penna, skriva sitt namn, hålla sax och kunna klippa samt att sköta hygien (t ex tvätta händerna, spola efter sig mm).

Vi strävar även efter att barnen ska lära sig bilda korta meningar. Vi har 3 olika smågrupper för de barn som behöver extra stöd i svenska språket. Vi har grupp med 6 åringar som tränar svenska och matematik inför skolövergången. Vi uppmuntrar föräldrar att prata sitt eget modersmål med barnen hemma. 

Barnen ska känna sig trygga både med oss vuxna och med kompisar. Vi läser kompisböcker, tränar på konfliktlösningar och arbetar aktivt med lika behandling.

Pedagoger deltar varje vecka på nätverket där man reflekterar olika lösningar kring lärande och utveckling.

 

Normer och värden 

Grundverksamhet 

Vi vill arbeta för att varje barn får känna att de blir sedda och hörda och att deras åsikter och intressen blir respekterade. Vi vill arbeta för att varje barn utvecklar självkänsla och blir självständiga.

Pedagogerna ska ständigt arbeta för att verksamheten ska utgå från barnens perspektiv. Vi ska anpassa hela verksamheten, som samlingar, matsituationer, utevistelse, vila, aktiviteter utifrån barnens behov, förmågor och intressen.

Rutiner

Förskolan är öppen mellan kl 06.30-17.30. 

Tider för måltider: Frukost 8.00-8.30 lunch 11.00 samt mellanmål 14.00

Vilan: En pedagog tar sovvilan, en tar vaken vilan och den som inte deltar har rast eller fixar det som behöver ordnas på avdelningen.

Tvätt, hämtning av matvagn, dukning, samlingar och andra aktiviteter utförs enligt bestämt schema.

Enskilda planeringar sker på eftermiddagarna. De pedagoger som har enskild planering turas om enligt schema samt behov.

Regler

Pedagogerna utformar regler på avdelningen gällande att alla barn ska följa rutiner så som att sortera materialet man har använt efter varje aktivitet, ha en god hygien, ha god ton gentemot varandra etc.

Pedagoger eftersträvar att barnen utvecklar ansvar för innemiljö och material,kunna sortera och ha ordning för bästa trivsel på förskolan, för ökad lust och nyfikenhet för ständig utveckling, lära barnen självständighet (lägga sina kläder på hyllan, tvätta händerna efter toalettbesök m.m)

Barn och pedagoger upprättar gemensamma regler gällande hur man ska vara som kompis. Detta diskuteras på samlingen. 

Barnen uppmuntras ständigt att hjälpa varandra samt att lösa uppgifter själva, till exempel i matsituationen och vid påklädnad.

Pedagoger uppmuntrar barnen att reflektera och analysera i olika konfliktlösningar,ha empati och lyhördhet mot varandra.

Allt material och alla leksaker har bestämda platser och ska användas i bestämda rum på avdelningen.

Pedagogerna är närvarande och observerande i alla aktiviteter (både inne och ute).

Utveckling och lärande

Vi kommer att börja terminen med att ha de läroplansmål i fokus som betonar vikten av att reflektera kring sina egna uppfattningar samt att försöka förstå andras perspektiv.

Dessa läroplansmål vill vi ha i fokus på grund av att vi märker att många barn kommer i konflikt och slentrianmässigt säger "förlåt" utan att mena det. Vi vill få barnen att reflektera kring känslor hos sig själva och hos kompisar, att det är ok att vara ledsen, arg, glad mm. Vi vill ge barnen möjlighet att träna på att uttrycka sig och att reflektera kring sina och andras känslor.

Vi tror att grunden till att barn ska kunna utvecklas och lära är att de känner en trygghet i att få vara precis den man är.

Vi vill även ge barnen möjlighet till ett utforskande sätt att lära. Med det menar vi att de själva får möjlighet att på egen hand samt tillsammans med pedagog kan upptäcka och forska kring det de är intresserade av. Vi pedagoger ska ständigt försöka vara lyhörda inför varje barns intressen och försöka diskutera och utveckla kring det som intresserar barnen och även uppmuntra de till att arbeta vidare. 

 

Förskola och hem

Föräldramedverkan

Introduktionen till förskolan sker under inskolningsdagarna. Längden på inskolningsperioden utformas i samarbete med föräldrarna utifrån barnens behov.

Föräldrarna har möjlighet att vara delaktiga i verksamheten genom utvecklingssamtal, föräldramöte, föräldraråd, samt information och blogginlägg i Unikum. Föräldrar har möjlighet till inflytande över hur vi arbetar med mål i läroplanen genom att delge sina åsikter i den årliga föräldraenkät som finns tillgänglig online en gång om året, i föräldraråd samt vid utvecklingssamtal. Förutom ovanstående aktiviteter erbjuder vi även våra föräldrar FN-dagen, drop-in fika, sommarfest, luciafirande, vernissage mm. 

Vi uppmuntrar våra föräldrar att vara med med minst en dag under varje år för att se hur deras barn har det på vardagarna när föräldrar vanligtvis jobbar. Vi har också klara och tydliga rutiner kring inskolning av nya barn (vi har haft nya inskolningar under höstterminen) och hur vi ska arbeta för att få föräldrarna att känna sig delaktiga i verksamheten.

Under hösten har vi också skickat ut en föräldraenkät till föräldrarna. I denna efterfrågas bland annat hur barnen trivs på förskolan och detta blir också en del av underlaget i kommande utvecklingssamtal.

I LPFÖ 98 kan man läsa:

Arbetslaget ska 

- föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år.

Vi har dagliga kontakt med föräldrarna vid lämning och hämtning och då finns det tid till samtal.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Verksamhetens rutiner, barns inflytande, utveckling och lärande utvärderas enligt de pedagogiska planeringar som är skrivna specifikt till rutinsituationer samt de teman vi arbetar med.

Barnens inflytande, utveckling och lärande dokumenteras i form av avdelningens blogg och barnens individuella lärlogg och vi sätter även upp en del av barnens skapande på avdelningens fysiska väggar i form av skapande dokumentation.

Vi kommer även filma olika situationer för att sedan reflektera kring vilket inflytande barnen har samt hur vi pedagoger utmanar barnen i deras lärande och på vilka sätt vi kan göra annorlunda.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp och analysera
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016