Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 9D HT18

Skapad 2018-11-06 13:29 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Kemi
Kemi Åk 9 Kursen behandlar Periodiska Systemet Metaller Material

Innehåll

Lärandemål:

Periodiska systemet:

 • Kunna med ord eller bild beskriva hur en atom är uppbyggd, kärnpartiklarna protoner och neutroner och elektroner samt deras laddningar
 • Kunna använda det periodiska systemet som verktyg för att gruppera atomslag
 • Veta skillnaden mellan atom- och molekyl samt grundämnen och kemiska föreningar
 • Kunna förklara varför vissa ämnen bildar jonföreningar och andra bildar molekylföreningar

 

Metaller:

 • Förstå vilken betydelse olika metaller och legeringar har för människors levnadsvillkor
 • Kunna resonera kring lokala och globala konsekvenser som användning av metaller får för miljö och hälsa samt argumentera för metallåtervinning
 • Kunna beskriva olika faktorer som gör att metaller korroderar
 • Kunna ge exempel på hur man skyddar järn mot rost
 • Veta skillnaden mellan en ädel och en oädel metall

 

Material:

 • Kunna resonera kring för- och nackdelar med olika material

Vecka

Arbetsområde

Lektionsinnehåll

Läsanvisning Spektrum Kemi

Läsanvisning Spektrum Kemi Light

47

Periodiska systemet

On: Periodiska systemet – grupper och perioder, atomnummer, elektronskal

Fre: Demonstration undersökning av alkalimetaller

s. 342-349

s. 214-218

48

Periodiska systemet

On: Molekyl och jonbindningar

Fre: Metallbindning

s. 350-355

s.219-222

49

Periodiska systemet

On: Lab Att skilja på jon- och molekylföreningar

Fre: Repetition inför prov

 

 

50

Periodiska systemet

On: Prov

Fre: Skrivtid labrapport

 

 

51

Periodiska systemet

On:

 

 

2

Metaller

On: Introduktion metaller

Fre: Från malm till metall

s. 315-328

s.195-204

3

Metaller

On: Ädla och oädla metaller

Fre: Demonstration L12 Metaller i syra

s. 332-333

s.207

4

Metaller

On: Korrosion

Fre:

s. 329-331

s.205-206

5

Metaller

On: Prov

Fre: Introduktion material

s. 279-307

s.174-189

6

Material

On: Miljöprojekt material

Fre: Miljöprojekt material

 

 

8

Material

On: Miljöprojekt material

Fre: Avslutning och betygsdiskussion

 

 

Uppgifter

 • Prov Periodiska systemet

 • Prov metaller

 • Labrapport

 • Argumenterande text om material

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  A 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Ke  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  A 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ke  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: