Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek-Levi

Skapad 2018-11-06 21:02 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Förskola
Leken är en av de viktigaste redskap vi har i förskolan, det bidrar till sociala samspel, kamratkulturer och egenvärde för barnen. Leken är verksamhetens grund och med hjälp av Lek-Levi kan barnen få möjlighet att utveckla sina egna lekar.

Innehåll

Syfte

Leken ska genomsyra vår verksamhet och bidra till barnens förståelse för andras och det egna värdet. Att förstå och undersöka olika kamratkulturer och gruppkonstellationer. 

Läroplansmål

 

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Delmål utifrån läroplansmålen 3-4 st

 • Barnen ska få möjlighet att kunna samarbeta och skapa lekar med gemensamma regler
 • Barnen ska få möjlighet att undersöka lekens lik- och olikheter
 • Barnen ska få möjlighet att utvecklas tillsammans med jämnåriga så väl som vuxna i lekande miljöer där de kan undersöka sin egen identitet, respekterar andra och utmanas i konfliktlösning.

Tillvägagångssätt

 • Genom att använda Lek-Levi
 • Planerade aktiviteter, både i inomhusmiljö så väl som utomhusmiljöer
 • Genom aktivt deltagande av vuxna i den fria leken.

Reflektion

 • En gång i veckan i Unikum under enskild planeringstid.

Uppföljning

Vi kopplar samman den dokumentation som visar på att vi arbetat med syftet och strävansmålet.

Analys 

Beskriv ett nuläge, vad under arbetets gång har påverkat resultatet vi ser, hur utvecklar vi verksamheten vidare, vad blir nästa steg?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: