Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text - Att skriva en biografi

Skapad 2018-11-07 19:19 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 6 Svenska
Vi kommer att arbeta med återberättande texter med fokus på genren biografi. Du får kännedom om genrens uppbyggnad och vi bekantar oss med den genom att läsa och samtala om olika skrivna biografier. Du kommer att skriva en egen biografi som en del av årets projekt i Partille Stories, en skrivartävling i Partille kommun. Att söka efter fakta källkritiskt liksom att använda sig av intervjuteknik ingår i projektet. Vi läser och ger varandra respons på våra skrivna biografier. En samling av klassens biografier ställs ut på skolan.

Innehåll

 

Svenska - Återberättande texter - En biografi

 

Syfte - Du tränar din förmåga att ...

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • läsa och analysera texter.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • berätta om genren biografis syfte, struktur och specifika språkliga drag. 
 • läsa olika biografier och kommentera det som du läst.
 • göra kronologiska sammanfattningar av en texts händelseförlopp.
 • planera, strukturera och skriva en återberättande text i form av en biografi.
 • söka efter fakta källkritiskt.
 • använda intervjuteknik för att få information.
 • skriva i tredje person.
 • beskriva miljöer och personer målande och/eller använda gestaltande beskrivningar.
 • använda dig av sambandsord/satsadverbial för att binda ihop meningar.
 • variera ditt ordval.
 • använda dig av korrekt styckeindelning.
 • använda dig av digitala stavningsverktyg.
 • bearbeta dina egna texter utifrån given respons.
 • gestalta din text i bild i form av ett målat porträtt.
 • använda dig av din kunskaper inom färglära för ditt porträtt.
 • beskriva din läsupplevelse av en klasskamrats biografi.
 • ge respons och beskriva din läsupplevelse av klasskamraters texter texter.

Centralt innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • återberättande texter med fokus på olika skrivna biografier.
 • att planera, skriva och bearbeta en biografi.
 • bindeord (t.ex. men, först, sedan, därefter).
 • styckeindelning.
 • perspektiv - tredje person.
 • kamratrespons.
 • lässtrategier.

Arbetsformer - Du kommer att ..

 • delta i samtal vid genomgångar i helklass.
 • arbeta enskilt.
 • arbeta tillsammans med klasskamrater i par och grupp.
 • läsa återberättande texter.
 • skriva återberättande texter.
 • jämföra återberättande texter.
 • ge kamratrespons.

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån din skrivna biografi där du ...

 • planerar och söker fakta och/eller intervjuar inför skrivandet.
 • bearbetar information och använder den i en skriven återberättande text i form av genren biografi.
 • ger och tar emot respons under arbetets gång.
 • använder svenska språkets språkregler för interpunktion och stavning.
 • använder korrekt styckeindelning.
 • varierar ditt språk och använder dig av bindeord/satsadverbial. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
BIOGRAFI - MATRIS ÖVER BEDÖMNINGSASPEKTER FÖR SKRIVA

På väg att nå målet
------------------------>
------------------------>
------------------------>
INNEHÅLL
Återge händelser i tredje person Förmedla upplevelser Värdera och utveckla
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva en enkel biografi med enstaka beskrivningar i tredje person.
Jag kan på egen hand skriva en enkel biografi med beskrivningar. Jag radar händelser. Min inledning svarar på frågorna vem, vad,när, var och varför? Jag skriver i tredje person.
Jag skriver och återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser Min inledning svarar på frågorna vem, vad,när, var och varför? Jag skriver i tredje person.
Jag skriver och beskriver utvecklat om händelser. Förmedlar upplevelser och värderar/utvecklar. Min inledning svarar på frågorna vem, vad,när, var och varför? Jag skriver i tredje person.
STRUKTUR
Styckeindelning Sambandsord
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva en biografi där strukturen går att följa.
Jag kan på egen hand skriva en biografi där strukturen går att följa.
Jag kan på egen hand skriva en biografi där strukturen är tydlig och jag använder enkla sambandsord och styckeindelningar.
Jag kan skriva en biografi där strukturen är tydlig med sambandsord och styckeindelning.
SKRIVREGLER
Stavning Skiljetecken Stor och liten bokstav
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva texter där de flesta ord är rätt stavade och jag använder olika skiljetecken.
Jag är ganska säker på att stava rätt och att använda skiljetecken.
Jag stavar oftast rätt och de stavfel jag gör stör inte förståelsen. Jag använder skiljetecken korrekt.
Jag stavar de flesta ord rätt och använder skiljetecken korrekt.
SPRÅK
Variation av meningsbyggnad till inledning och längd Variation av ordval samt ämnesspecifika begrepp Tempusbruk
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva texter med korrekta meningar. Där jag ibland varierar mitt ordval.
Jag skriver oftast korrekta meningar. Där jag ibland varierar mitt ordval Tempusbruket stör inte förståelsen.
Jag skriver korrekta meningar. Mina meningar börjar på olika sätt, jag varierar mitt ordval och använder några ämnesspecifika begrepp. Tempusbruket används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Jag skriver varierade och korrekta meningar med varierat ordval och flera ämnesspecifika begrepp. Meningarna är olika långa och börjar på olika sätt. Tempusbruket används på ett riktigt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: