Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och ekosystemtjänster år 9 HSM_MLT

Skapad 2018-11-07 20:26 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Kemi Biologi
Hur fungerar vattenrening? Vad händer med samhället när vi får vattenbrist och hur kan vi påverka det? Vilka egenskaper har vatten? Vilken betydelse har ekosystemtjänster för vattenrening?

Innehåll

Vatten och ekosystemtjänster år 9  ht 2018

A.   MÅL OCH BEDÖMNING

      Genom undervisningen i kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att :

 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människa.
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (Skolverket Lgr 11)

B. OMRÅDESBESKRIVNING

1. Centrala innehållet Kemi

 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö-och hälsosynpunkt.
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Separations-och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 

2.  Du skall kunna:

 • Vikten av hur vatten är en transportör av ämnen.
 • Förklara vattnets egenskaper ex ytspänning, kapillärkraft och densitet.
 • Vattnets kretslopp.
 • Resonera kring hur vattenbrist kan påverka både lokalt och internationellt.
 • Processer för att rena dricksvatten, avloppsvatten lokalt och globalt.
 • Redogöra för vilka byggstenar som utgör ekosystemtjänster hur dessa kan kopplas till de byggstenar, som enligt FN, ingår i mänskligt välbefinnande.
 • Redogöra för några exempel på landskap med tillhörande ekosystemtjänster
 • Redogöra för hur landskapsförändringar kan bidra till minskade och ökade ekosystemtjänster.

 

3.    Metod för att nå målen:

       Vi kommer arbeta med muntliga genomgångar och diskussioner både i större och mindre grupper. Vi kommer att utföra laborationer      

       både enskilt och i mindre grupp. Ni kommer få läsa tidningsartiklar om hur ex vattenbristen påverkar samhället. 

 

 C.   UNDERVISNING

      Genomgångar av Power point presentationer, arbetsblad med tillhörande frågor, diskussionsfrågor, muntliga resonemang i mindre grupper och i helklass. Planering av vattenlaboration. Genomförande av vattenlaboration. Biologiboken och Kemiboken Spektrum.

 

 D.  VISA LÄRANDE

 Du kommer på lektioner via diskussioner visa på din kunskap. Likaså vid laborationstillfällen samt vid skriftligt eller muntligt prov.

Matriser

Bi Ke
Vatten och ekosystemtjänster år 9 HSM_MLT

Kemi

E
C
A
Begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Processer
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Diskutera och ta ställning
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem.
Undersökningar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: