Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 9 läsåret 2018/2019

Skapad 2018-11-07 21:05 i Duveds skola Åre
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Planering i spanska 9 för läsåret 2018/2019. Vi kommer under läsåret att arbeta med läromedlet Gracias 9, samt göra Skolverkets nationella prov i slutet av kursen.

Innehåll

Mål/Syfte

Syftet med undervisningen i spanska årskurs 9 är att eleven skall utveckla såväl muntliga som skriftliga förmågor inom det spanska språket.

Förmågor att utveckla

Förmågor i fokus är muntlig och skriftlig produktion (tala/samtala och skriva) samt hörförståelse och läsförståelse. Se även kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

Vi använder oss av huvudläromedlet Gracias 9 som består av textbok och övningsbok, samt digitala övningar på hemsidan gracias.nu. Övningsboken får eleven behålla efter läsårets slut. Textböckerna samlas in efter läsårets slut och skall då vara i så bra skick som möjligt, utan anteckningar, etc.

Vi använder oss mycket av elevernas iPads i undervisningen, bland annat till hemsidan gracias.nu där det finns digitala övningar till läromedlet Gracias 9. För elevwebbarna krävs ingen inloggning. Där hittar man bland annat textbokens texter för avlyssning, övningar till varje kapitel, uttalsövningar, olika länkar, digitala självrättande prov och läxförhör.

Vi använder även iPads till att göra digitala prov i verktyget DigiExam.

Till kursen finns en digitalt klassrum som heter Google Classroom. Där arbetar vi bland annat med skriftliga uppgifter som översättningar av textbokens texter och diverse skrivuppgifter från övningsboken. Eleverna loggar in i Classroom med sitt Zonline-konto och går med i klassen “Spanska 9” genom att fylla i kurskoden 5qx686z. I klassens Google Classroom finns även en länk till klassens Kalender (Google Calendar), där information om läxor kommer att läggas ut.

En tredje sida vi använder mycket är sidan glosor.eu. Där kan eleverna träna digitalt på de glosor de har i läxa och jag har även lagt in en del andra glosövningar.

Under lektionerna arbetar vi huvudsakligen kring textbokens texter och tillhörande övningar i övningsboken samt gör många muntliga övningar. Arbetet med läromedlet Gracias 9 kompletteras med diverse andra teman, realia, övningar, filmer, musik, spel och liknande.

Textboken/övningsboken är uppbyggd kring 12 kapitel. Efter kapitel 3 är det en provomgång på kapitel 1-3, efter kapitel 6 är det en provomgång på kapitel 4-6, efter kapitel 9 är det en provomgång på kapitel 7-9 och efter kapitel 12 är det en provomgång på kapitel 10-12. Proven testar de språkliga färdigheterna muntlig produktion (tala/berätta och samtala), skriftlig produktion (skriva), läsförståelse (läsa) och hörförståelse (lyssna). Varje provomgång består av 4 olika delprov, ett för varje språklig färdighet.

Vi har tidigare generellt enbart haft glosor som läxor i spanska. För att öva in ett ordförråd i spanska har vi varje vecka haft glosförhör på ord som vi har arbetat med i kapitlen. Vi har haft glosförhör på tisdagar (ibland på andra dagar beroende på schemabrytande aktiviteter och liknande). Eleverna har oftast fått veta ungefär en vecka i förväg vilka glosor de har att öva på till nästa gång. Information om glosorna har lagts upp på Unikum, och glosorna har även lagts upp på glosor.eu så att eleverna har kunnat öva på dem digitalt om de så önskade. Nu för fortsättningen av kursen och efter att jag sett resultaten på proven och hur det har fungerat med glosförhören och liknande, kommer vi kanske att arbeta med andra läxor än bara glosor framöver, vi kanske byter ut glosläxor mot andra hemuppgifter ibland. Vi har just nu efter höstlovet en dialog kring detta i klassen.

Via länken nedan kommer man till en översiktlig terminsplanering för Spanska 9 ht-18. Observera att planeringen är preliminär och kan komma att ändras! Planeringen uppdateras löpande utmed kursens gång.

https://docs.google.com/document/d/16LD7xWlhlukmrlTNJvAmgBRLJD9t-ro7LMF6EjwaTsM/edit?usp=sharing

 

Just nu håller jag på och ser över om vi behöver ändra något i kursupplägget utifrån elevernas aktuella kunskapsläge och deras senaste resultat på proven.

I slutet av kursen (under vårterminen 2019) kommer vi att göra nationella prov i moderna språk spanska. Exakta datum för proven är inte bestämda ännu, eftersom det behöver koordineras tillsammans med de övriga lärarna i moderna språk och även koordineras med skolans övriga kalendarium, som inte är helt spikat ännu. 

Bedömning

Bedömning av de olika arbetsmomenten sker mestadels formativt. Summativ bedömning görs i samband med provomgångarna till boken, de nationella proven samt glosförhören.

Glosförhören används främst i det formativa syftet att eleverna skall se vilka ord till kapitlen som de behöver öva mer på inför proven, så den summativa biten utgörs enbart av att jag räknar ihop poäng på glosförhören efter antal rätt (stavfel och liknande ger poängavdrag med ett halvt poäng). Glosförhören är dock inte avgörande för betygsunderlaget utan används framför allt i den formativa bedömningen.

Bedömning görs även löpande under kursen genom observationer av elevens arbete och deltagande. Eleverna bedöms efter hur väl de tar till sig nya ord och uttryck och hur väl de använder och visar sina kunskaper på olika sätt. Aktivt deltagande under lektionerna är således viktigt! Såväl muntlig som skriftlig förmåga räknas med i bedömningen. Förmågor i fokus är muntlig och skriftlig produktion (tala/samtala och skriva) samt hörförståelse och läsförståelse. Se kopplingar till läroplanen nedan.

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: