Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dari / Persiska 1-3

Skapad 2018-11-08 11:34 i Stenhammarskolan F-3 Flen
Läroplan för grundskolor, modersmål – Dari - ht 2017 vt 2018
Grundskola F – 3 Modersmål
Planering - Dari - Klass 1 - 3

Innehåll

 

Inledning

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom modersmålet utvecklar eleven sin identitet och förståelse för omvärlden.

 

Avsnitt 1

Kursplanens syfte

 

*    Att lära alfabetet i alfabetiska ordning

*    Att kommunicera i tal och skrift

*    Använda modersmålet för att utveckla språket och sitt lärande.

 

*    Uttrycka känslor, kunskaper och åsikter

 

Avsnitt 2

Konkreta mål

 

*    Kunna alfabetet i alfabetiska ordningar

*    Kunna namnen på bokstäverna

*    Ljuda bokstäver till ord

*    Läsa och förstå enkla texter

*    Skriva enkla texter som är kända till åldern

*    Stava bekanta ord

*    Lyssna och läsa på sagor, remsor och förstå innehållet

 

*    Delta i samtal

 

Avsnitt 3

Undervisning/ Arbetssätt

 

*    Träna på uttal , stavning och skrivning.

*   

*    Träna på att uttrycka känslor och åsikter.

*    Arbeta med ord, stavning och skrivning.

 

*    Återberätta texter.

*    Rita bilder till texter.

*    Högtider, årstider och traditioner.

*    Enkla jämförelser mellan modersmålet och svenska alfabetet.

*    Färger.

*    Lyssna och läsa på sagor, remsor i böcker och på datorn.

*    Använda datorn enligt bokens instruktioner ”CD”n.

 

Avsnitt 4

Kommer att bedöma

 

*    Säger alfabetet i alfabetiska ordningar

*    Nämner bokstäverna

*    Läse korta och enkla texter

*    Berätta om en bild och vardagliga händelse

*    Läsa och skriva på modersmålet.

*    Tala, lyssna och samtala.

 

*    Uttrycka sina känslor och åsikter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Bedömning Matris Persiska F-3 Persiska LGR 11

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
LÄSA
Du läser åldersanpassade texter med visst flyt.Du gör enkla,kronologiska sammanfattningar av texters innehåll som visar grundläggande läsförståelse Du väljer och använder lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Du för enkla resonemang utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas tydligt framträdande budskap.
Du läser åldersanpassade texter med relativt gott flyt. Du gör utvecklade sammanfattningar som visar god läsförståelse. Du väljer och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Du för utvecklat resonemang utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas tydligt framträdande budskap.
Du läser åldersanpassade texter med gott flyt. Du gör väl utvecklade sammanfattningar som visar mycket god läsförståelse. Du väljer och använder lässtrategier på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt. Du för välutvecklat och väl underbyggt resonemang utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas budskap.
Ny aspekt
SKRIVA
Du uttrycker dig enkelt i skrift med viss språklig variation. Du använder med viss säkerhet grundläggande regler. Du stavar till en viss del vanligt förekommande ord rätt. Du upptäcker enkla likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska
.Du resonerar kring några likheter och skillnader i uttal mellan persiska och svenska med lärarens stöd. Du skriver texter med inledning, handling och avslutning. Du kombinerar texter och bilder. Du har förmåga att söka och sen återge information i både text och tal. Du kan ge omdöme om egen och andras text
Du kan utvecklas mer genom att tänka på att forma bokstäverna rätt,” uppifrån och ner”. Du kan utvecklas mer genom att tänka på mellanrum mellan orden. Du kan utveckla din text mer genom att tänka på stor bokstav och punkt. Du kan utvecklas mer genom att skriva lite mer, (fler meningar) i dina texter. Du kan utvecklas mer genom att träna på att ”bygga på” dina texter så de blir längre och mer innehållsrika.
Ny aspekt
TALA
Du kan utveckla din förmåga att tala och lyssna i grupp. Du kan samtala och diskutera.
Du kan samtala, lyssna och framföra dina åsikter. Du kan ge och ta muntliga instruktioner. Du är en god lyssnare, träna/ tänk på att tala mer och högre.
Du kan utveckla din förmåga att tala i grupp genom att samtala i mindre grupp först. Du kan utveckla din förmåga att lyssna till andra. Du kan utveckla din förmåga att berätta muntlig genom att berätta något i samlingen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: