Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2018-11-08 15:28 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Svenska
Det här jobbar vi med i åk 3 i svenska i stort sett under varje vecka.

Innehåll

Mål

 

Läsa

·         Kunna läsa olika typer av texter med bra flyt och förstå innehållet.

·         Kunna svara på enkla frågor till en text där svaret står ”mellan raderna”, dvs. att svaret går att lista ut genom att läsa texten, hitta ledtrådar och dra slutsatser.

·         Kunna relatera texter till egna erfarenheter.

·         Kunna använda olika lässtrategier för att lättare förstå texter.

 

Skriva

·         Kunna stava vanligt förekommande ord för årskurs 3.

 • Kunna skriva korrekta meningar där du också använder stor bokstav i början av egennamn och vid namn på platser.
 • Kunna använda skiljetecken på ett korrekt sätt.
 • Kunna skriva en text på datorn.
 • Kunna skriva en text med tydlig handling början och slut.
 • Kunna använda ämnesspecifika ord i faktatexter.
 • Kunna använda sig av en kamrats respons för att utveckla en text.

 

Tala och lyssna

·         Kunna ge enkla instruktioner till andra.

 • Kunna följa en muntlig instruktion i flera steg.
 • Kunna lyssna och återberätta texter.
 • I samtal med andra enkelt kunna argumentera för dina åsikter.

 

 

Undervisning

·         Arbeta med olika arbetsmaterial t.ex. Nyckeln till skatten läsebok och arbetsbok, Otto Bob samt olika läsförståelsematerial

 • Öva på att skriva berättande texter med tydlig början, handling och slut (röda tråden).
 • Öva på att samla fakta som vi sedan skriver en faktatext av.
 • Öva på att beskriva personer och miljöer i berättande texter.
 • Samla, sortera och granska information för att sedan kunna använda i egna faktatexter.
 • Bedöma varandras texter och berätta vad som är bra och hur de kan utvecklas.
 • Besöka biblioteket för att låna böcker samt samtala om böcker

 

Utvärdering

Eleverna bedöms genom följande:

 

·         Deltar i samtal och resonemang kring olika texter.

·         Använder stor bokstav och skiljetecken på rätt ställen.

·         Skriver berättande texter med en röd tråd med tydlig början, handling och slut.

·         Kan beskriva personer och miljöer i berättande texter.

·         Kan samla fakta och sedan skriva en enkel faktatext med egna ord.

·         Stavar rätt på vanligt förekommande ord i årskurs 3.

·         Kan utifrån vissa kriterier bedöma en kamrats text.

·         Kan skriva texter på dator eller för hand med tydlig handstil.

·         Eleven kan följa instruktioner.

·         Fullföljer tilldelade uppgifter.

·         Kommenterar och svarar på frågor i ämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: