Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3 ht-18

Skapad 2018-11-08 20:24 i Fjällbacka Skola Tanum
Under höstterminen kommer vi främst lägga fokus på att jobba med faktatexter och argumenterande texter. Eleverna ska få jobba mycket med läsförståelse och gemensamt diskutera olika typer av texter och dess innehåll. Vi kommer även utgå ifrån materialet " Att skriva sig till läsning" och dess tillhörande app ASL.
Grundskola 3 Svenska
Under höstterminen kommer vi att lägga mycket fokus på att jobba med olika texter som berättande, fakta och argumenterande texter. Eleverna ska få jobba mycket med läsförståelse och gemensamt diskutera olika typer av texter och dess innehåll.

Innehåll

Kursplanens syfte

 • Du ska bli mer medveten om varför det är viktigt att kunna läsa och skriva.
 • Du ska ges möjlighet att ta del av och diskutera olika typer av texter och dess innehåll både enskilt och i grupp. 
 • Du kommer att få träna dig på att skriva text till olika typer av mottagare, yngre elever, oss pedagoger och andra elever på skolan. 

 Undervisning/Arbetssätt

Du kommer att få: 

 • arbeta med läsning, skrivning och berättade på olika sätt varje vecka. 
 • arbeta med läsförståelse, tex genom "att läsa mellan raderna", läsa och svara på frågor till olika faktatexter mm. 
 • lyssna till högläsning och läsa själv, både skönlitterära böcker, faktatexter och argumenterande texter. 
 • du kommer att få delta i Boksamtal, där vi tillsammans diskuterar böcker, gissar handling, gissar fortsättning, målar bilder till boken, diskuterar svåra ord/begrepp och slutligen sammanfattar det vi läst. 
 • I boken Språkskrinet kommer eleven få arbeta med ordkunskap, språklära och skrivning. 

            Språkskrinet är en serie arbetsböcker i svenska som syftar till att ge eleverna ett rikare talat
            och skrivet språk, en fördjupad läsförståelse samt goda strukturer i sitt språkanvändande.

 • Varje vecka kommer eleven få en läsläxa/svenskaläxa anpassad efter sin egen förmåga.  
 • Då alla elever har varsin Ipad kommer detta vara en verktyg som eleven kommer använda för att bl a utveckla sitt skrivande.

 

 • Du ska under hösten ges möjlighet att utveckla din förmåga att: 

TALA/LYSSNA

 • berätta om vardagliga händelser; vad du läst, upplevt, sett och lärt. 
 • förstå instruktioner och utföra dem.
 • återberätta om något du har lyssnat på och vara delaktig i diskussioner.

LÄSA

 • läsa med flyt och förstå vardagliga texter 
 • läsa en text och kunna återberätta innehållet 

SKRIVA

 • skriva stora och små bokstäver ( versaler och gemener).
 • använda stor bokstav och punkt.
 • skriva texter så att andra förstår det du skriver. 
 • kunna ändra i din text så att den blir bättre. 
 • kunna stava vanligt förekommande ord. 
 • använda Ipaden som ett verktyg i din språkutveckling. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- läsa elevnära texter med flyt. Förstå innehållet i det du läser och att du kan återberätta det.

- kunna diskutera texten och relatera den till egna erfarenheter.

- delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer. Berätta om något du varit med om på ett tydligt sätt.

- skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning.

- skriva, läsa och förstå faktatexter. 

- kunna stava de vanliga ord.

- använda stor bokstav, punkt och frågetecken.

- skriva med tydlig handstil och skriva på ipad.

- förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

- ge kamratrespons.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1

Matriser

Sv
Svenska åk 3 ht18

Behöver mer tid till
Har visat
Deltar i diskussioner och boksamtal
Visar läsförståelse genom att kunna återge innehåll i text och svara på frågor till texten.
Lämnar in en faktatext och argumenterande text kopplat till elevens nivå.
Har rutin på sin läs/svenskläxa och är klar när det förväntas.
Förstår innehållet av att skiva texter till olika mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: