👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Rörelse och konstruktion

Skapad 2018-11-08 20:35 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
I det här arbetsområdet utför eleverna ett antal uppdrag tillsammans med en kompis. De tränar på att bygga efter en ritning, göra enkla skisser, studera vilka krafter som påverkar föremåls rörelser samt lär sig att planera och konstruera efter givna krav.
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
I det här arbetsområdet utför du ett antal uppdrag tillsammans med en klasskamrat. Ni tränar på att bygga efter en ritning, göra enkla skisser, studerar vilka krafter som påverkar föremåls rörelser samt lär er att planera och konstruera efter givna krav.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Bedömning

Du kommer att bedömas på hur

-aktivt du deltar i gruppdiskussioner

-du genomför dina enskilda uppgifter och gruppövningar

-hur väl du gör dina dokumentationer

 

Förväntat resultat (Vad ska du kunna efteråt?)

 Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

-Göra enkla dokumentationer/skisser/ritningar

- Bygga modeller efter enkla konstruktionsritningar

-Ställa upp en hypotes

-Genomföra enkla undersökningar

-Tolka resultat och komma fram till en slutsats

- Känna till viktiga fysikaliska begrepp som har med kraft och rörelse att göra

Uppgifter

 • NTA Rörelse och konstruktion uppgift 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Rörelse och konstruktion, fysik och teknik, NTA

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Att göra undersökningar
 • Fy
 • Fy
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
Du kan planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter på ett enkelt sätt
Du kan planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter på ett utvecklat och delvis noggrannt sätt
Du kan planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter på ett välutvecklat och noggrannt sätt
Du kan jämföra egna och andras resultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras på ett enkelt sätt
Du kan jämföra egna och andras resultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras på ett på ett utvecklat sätt
Du kan jämföra egna och andras resultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras på ett på ett välutvecklat sätt
Du kan dokumentera dina undersökningar i text och bild på ett enkelt sätt
Du kan dokumentera dina undersökningar i text och bild på ett på ett utvecklat sätt
Du kan dokumentera dina undersökningar i text och bild på ett på ett välutvecklat sätt
Du kan på ett enkelt sätt och till viss del med hjälp av fysikens begrepp beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi och acceleration
Du kan på ett utvecklat sätt och med god användning av fysikens begrepp beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi och acceleration
Du kan på ett välutvecklat sätt med mycket god användning av fysikens begrepp beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi och acceleration
Du kan på ett enkelt sätt och med viss användning av fysikens begrepp resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas ..
Du kan på ett utvecklat sätt och med god användning av fyikens begrepp resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas ..
Du kan på ett välutvecklat sätt med mycket god användning av fysikens begrepp resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas ..
Du kan resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas på ett sätt som till viss del för diskussionen framåt
Du kan resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas på ett sätt som för diskussionen framåt
Du kan resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas på ett sätt som för diskussionen framåt och som fördjupar och breddar den
Kunskaper om upptäckter och framsteg
Du kan på ett enkelt sätt resonera om hur flygplan, cyklar, bilar har förändrats över tid och vilka fördelar och nackdelar som finns med detta för människan, samhället och miljön..
Du kan på ett sätt som för diskussionen framåt resonera om hur flygplan, cyklar, bilar har förändrats över tid och vilka fördelar och nackdelar som finns med detta för människan, samhället och miljön..
Du kan på ett sätt som för diskussionen framåt och som fördjupar och breddar den resonera om hur flygplan, cyklar, bilar har förändrats över tid och vilka fördelar och nackdelar som finns med detta för människan, samhället och miljön..
Tekniska lösningar
 • Tk
 • Tk
 • Tk
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur ett modellfordon kan byggas på olika sätt och berätta om hur de olika delarna samverkar för att driva fordonet framåt..
Du kan genom att förklara och visa på hur några delar samverkar beskriva hur ett modellfordon kan byggas på olika sätt och berätta om hur de olika delarna samverkar för att driva fordonet framåt..
Du kan Genom att förklara och visa på hur några delar samverkar och jämföra med andra liknande lösningar beskriva hur ett modellfordon kan byggas på olika sätt och berätta om hur de olika delarna samverkar för att driva fordonet framåt..
Du kan planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier..genom att bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt
Du kan planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier..genom att formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder arbetet framåt
Du kan planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier..genom att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt
Bild
 • Bl
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
 • Bl  E 6
Eleven kan framställa några olika typer av informativa bilder med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer . Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan framställa några olika typer av informativa bilder med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan framställa några olika typer av informativa bilder med ett välutvecklat bildspråk Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt