Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik klass 3 med Pixel

Skapad 2018-11-08 21:09 i Fjällbacka Skola Tanum
Planering för klass 3 med hjälp av Pixel 3A och 3B
Grundskola 3 Matematik
I matematik med hjälp av Pixel kommer du arbeta med de fyra räknesätten, algebra, negativa tal, omkrets, area och skala, tid, vikt, volym och längd, bråk och decimaltal samt koordinatsystem och statistik och sannolikhet.

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål

I matematiken med Pixel 3A får du arbeta med:

 

Taluppfattning och tals användning

 • uttrycka tal på olika sätt, storleksordna och placera dem på en tallinje
 • arbeta med positionssystemet, dela upp tal i ental, tiotal, hundratal och tusental samt avgöra siffrans värde i fyrsiffriga tal
 • arbeta med negativa tal utifrån en tallinje och räkna enkla uppgifter med negativa tal
 • avrunda tal till närmaste tiotal, hundratal eller tusental och använda det till att göra överslag
 • lösa uppgifter med addition och subtraktion med flersiffriga tal på tallinjen, med huvudräkning och skriftliga räknemetoder, till exempel algoritmer
 • arbeta med samband mellan de fyra olika räknesätten
 • multiplikation som lika grupper och i rutnät och division som både delnings- och innehållsdivision
 • använda distributiva lagen och dela upp multiplikationer, t.ex. 8 · 4 som 5 · 4 + 3 · 4 eller som 4 · 4 + 4 · 4
 • förklara att multiplikation är kommutativt, att produkten blir densamma oavsett faktorernas ordning
 • använda talfakta i alla fyra räknesätten, t.ex. multiplikationstabellerna
 • lösa uppgifter med vardagsanknytning inom de fyra räknesätten.

 Algebra

 • jämföra tal och räkneuttryck med symbolerna <, > och = och använda sig av det för att göra klart uppgifter som 10 + __= 15 och 5 __ = 15
 • utforska, beskriva, fortsätta och konstruera talföljder och använda miniräknaren till att utforska talmönster.

 Geometri

 • lära sig känna igen och beskriva egenskaper hos cirklar och månghörningar, särskilt de olika slagen av trianglar och fyrhörningar
 • mäta räta, spetsiga och trubbiga vinklar
 • läsa av tid på både analog och digitala klockor
 • räkna ut tidsskillnaden mellan två klockslag i timmar och minuter
 • mäta tid och uppskatta tidsskillnader i timmar, minuter och sekunder.

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Under terminen kommer vi löpande arbeta på följande sätt.

 • Vi kommer att arbeta med vårt läromedel Pixel matematik 3A och 3B
 • Vi kommer att träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar och spel
 • Vi kommer att arbeta enskilt, i par, i grupper
 • Vi kommer att arbeta med räknesagor/problemlösning
 • Vi kommer att diskutera matematik på olika sätt
 • Vi kommer att arbeta med laborativt material
 • Vi kommer att arbeta med diagnosmaterial och bedömningsstöd i matematik för att följa upp dina kunskaper

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Dina kunskaper i matematik kommer att bedömas utifrån diagnoser och din delaktighet i diskussioner och under lektionstid. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Bedömningsmatris i matematik, åk 1-3 läsåret 2018-2019

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: