Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klaras hemlighet. Läsa: flyt och förståelse år 5 vt-19

Skapad 2018-11-09 15:53 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 5 Svenska
Genom att läsa får du tillfälle att öva ditt läsflyt, lära dig nya saker, nya ord, kan hänga med och förstå vad en film eller spännande tv-serie handlar om eller så vill du kanske bara läsa något läskigt eller roligt att för att slappna av. Vi tränar högläsning och att lyssna på varandra. Vi läser på, mellan och bortom raderna, arbetar med olika lässtrategier och samtalar om det vi läser. Klaras hemlighet lyfter viktiga frågor och i samtalen kommer du få använda dina personliga erfarenheter för att få en ökad förståelse för det lästa.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska stimulera ditt intresse för att läsa och skriva. Du ska få möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska du ges förutsättningar att utveckla ditt språk, din egen identiteten och din förståelse för omvärlden.

Undervisning/arbetssätt

 

 • Du blir indelad med en kamrat i "läspar".
 • Du kommer ibland läsa samma bok högt.
 • Du ska skriva läslogg och/eller svara på frågor och ord efter läst text.
 • Du ska diskutera om innehållet i texten du har läst.
 • Du ska återge och sammanfatta innehållet, muntligt och skriftligt.
 • Du ska resonera om lästa texter och sedan anknyta till dina egna erfarenheter.

Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att bedöma:

 • Hur din förmåga att använda olika sätt för att förstå (lässtrategier) förbättras och fördjupas. Det visar du när du är med i samtal om böckers handling, skriver om det du läst och svarar skriftligt på frågor om texten. Både om sådant som står och sådant som man får "läsa mellan raderna" för att förstå.
 • Hur du blir bättre på högläsning. Detta visar du genom att läsa med bättre flyt och mer inlevelse efter hand.
 • Hur du blir bättre på att sammanfatta innehållet. Det visar du muntligt när du berättar vad som hände sist du läste och skriftligt när du väljer ut och beskriver det viktigaste i boken.
 • Hur din förmåga att läsa mellan raderna utvecklas. Detta visar du när du tolkar en händelse eller situation som finns i texten, och för att kunna tolka måste du för det första förstår situationen och sätta in det som sägs (uttalandet) i rätt sammanhang.
 • Hur du utvecklar din förmåga att koppla ihop dina egna erfarenheter med det du läser. Du visar det när du använder sådant du vet eller har varit med om tidigare för att kunna dra slutsatser om det du läser.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Klaras hemlighet

FLYT

På gång
Ok
Bra
Toppen
Automatisering
Förmågan att samtidigt avkoda och förstå skönlitteratur för barn och ungdomar.
Kan med hjälp avkoda och förstå enkla texter om välbekanta ämnen.
Kan samtidigt avkoda och förstå enklare skönlitteratur och sakprosa.
Kan samtidigt avkoda och förstå åldersadekvat skönlitteratur samt sakprosa
Kan samtidigt avkoda och förstå skönlitteratur och sakprosa på en för åldersgruppen avancerad nivå.
Prosodi
Förmåga att vid högläsning av åldersadekvata texter anpassa läshastighet, intonation, betoning och frasering till textens innehåll
Pauserar mellan meningar.
Pauserar mellan meningar samt vid kommatering. Gör längre pauser vid nytt stycke och försöker dela upp texten i meningsfulla avsnitt utifrån innehållet.
Gör paus vid interpunktion samt anpassar läsningen utifrån vilket skiljetecken som används. Gör längre pauser vid nytt stycke och delar upp texten i meningsfulla avsnitt utifrån innehåll.
Läser med inlevelse. Anpassar betoning, intonation och frasering utifrån texttyp och innehåll.

FÖRSTÅELSE

På gång
Ok
Bra
Toppen
Textens syfte och läsmetetod
Förmåga att avgöra textens syfte och välja läsmetod utifrån läsningens syfte
Känner till att en text kan ha olika syften men har svårt att anpassa läsningen därefter.
Kan själv definiera vad syfte med texten är och kan med viss stöttning anpassa läsningen därefter.
Kan identifiera syftet med texten och kan på egen hand anpassa valet av läsmetod efter läsningens syfte.
Anpassar automatiskt läsmetod efter textens och läsningens syfte.
Skönlitteratur
Förmåga att kunna urskilja och återge/sammanfatta skönlitterära texters innehåll och handling
Kan i ett samtal redogöra för några händelser, karaktärer och miljöer i en skönlitterär berättelse.
Kan med hjälp av stödfrågor redogöra för de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse, urskilja huvudkaraktärerna samt beskriva några för handlingen viktiga händelser
Kan på egen hand återge de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse i kronologisk ordning, urskilja samt beskriva huvudkaraktärerna samt beskriva några för handlingen viktiga miljöer, såväl muntligt som skriftligt
Kan på egen hand återge såväl handling som eventuella parallellhandlingar i en skönlitterär berättelse, beskriva flera olika miljöer samt urskilja, beskriva, värdera och reflektera kring huvud- och bikaraktärer såväl muntligt som skriftligt
Lässtrategier 1
Förmåga att tolka och värdera både det som står uttalat och outtalat i texten
Kan med hjälp förutspå vad som ska hända framöver när hen läser.
Börjar använda sig av olika lässtrategier för att få klarhet, t.ex. ställer frågor till sig själv och andra, backar och läser om. Kan även sammanfatta det hen läst.
Förstår det som står outtalat i texten genom att använda sig av ledtrådar i texten, det hen redan vet, egna erfarenheter osv.
Använder sig automatiskt av flera olika lässtrategier för att förstå en text och kontrollera sin läsning/ läsförståelse. Kan dessutom redogöra för vilken eller vilka strategier som använts och varför.
Lässtrategier 2
Förmåga att dra slutsatser och föra resonemang om texter
Kan dra paralleller mellan det lästa och egna erfarenheter.
Kan dra paralleller till egna erfarenheter och utifrån dem dra slutsatser om textens innehåll och handling.
Kan dra paralleller mellan olika texter och typer av texter han/hon läst.
Kan dra paralleller mellan det lästa och aktuella och/ eller historiska händelser i omvärlden

BOKSAMTAL

På gång
Ok
Bra
Toppen
Boksamtal
Hur du deltar i samtal om innehållet i boken vi läser:
I samtalen deltar jag genom att lyssna. Jag säger bara något om fröken eller en kompis säger till mig.
I samtalen deltar jag framför allt genom att hålla med andra.
I samtalen deltar jag framför allt genom att upprepa andras åsikter och tankar. Ibland gör jag kopplingar (livsknytningar) till mitt eget liv.
I samtalen deltar jag aktivt med egna åsikter och tankar. Jag gör många kopplingar (livsknytningar) till mitt eget liv.
Läsupplevelsen
Berättar bara om sin läsupplevelse vid direkt förfrågan och har svårt att formulera längre svar om hur han/hon upplevt en viss bok/ text.
Berättar vid förfrågan utförligt om hur han/hon upplevt en viss bok.
Deltar aktivt vid text- och boksamtal. Ställer frågor, lyssnar på kamraternas åsikter och ger respons.
Berättar på eget initiativ om bra böcker han/ hon läst (även utanför skolans litteraturundervisning). Tipsar ofta sina kamrater om bra böcker och författare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: