Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering HT 2018 årskurs 7-9-Dari

Skapad 2018-11-09 19:11 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Under kommande veckorna vecka 45-52 i höstterminen 2018, ska vi arbeta med att utveckla läsförmåga, textförståelse och hur skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation samt i vilken sammanhang använder modersmål för att kommunicera.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa& skriva& kultur

Konkretiserade mål för eleven

Konkretiserade mål för eleven.

 

 • Att kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört.

 • Att eleven  kunna  utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och  god språklig variation

 • Att eleverna kunna  underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till kurdiskas språket.

 • .Att kunna jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska .

 • Att kunna sammanfattningar av olika texters innehåll med  koppling till tidsaspekter och orsakssamband .,

Undervisning och arbetsmetoder

 • Högläsning - använda Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning .

 • Eleverna ska läsa olika slags texter såsom , berättelser, fabler, sagor och myter
- arbeta med frågor till texten.

 • Eleverna kommer att berätta, beskriva  text innehållet så mycket som möjligt under lektionerna i större och små grupper.

 • Eleverna kommer att skriva  gemensam texter i små grupper  .

 •  kurdiska film visning och övning under lektionen .

 • Arbete med  övning bok .

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: