Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flyta eller sjunka, NTA Åk 4

Skapad 2018-11-10 17:46 i Gantofta skola Helsingborg
Tema Flyta eller sjunka, NTA. Ett temaarbete som består av 10 uppdrag. Vad flyter och vad sjunker? Är det skillnad i vilken vätska det ligger? Det här är frågor som vi kommer att ta reda på under vårt temaarbete "Flyta eller sjunka".
Grundskola 4 Teknik Fysik
Tema Flyta eller sjunka, NTA. Ett temaarbete som består av uppdrag. Vad flyter och vad sjunker? Är det skillnad i vilken vätska det ligger? Det här är frågor som vi kommer att ta reda på under vårt temaarbete "Flyta eller sjunka".

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att undersöka vilka faktorer som påverkar om ett föremål flyter eller sjunker i vatten
 • att beskriva hur föremål flyter eller sjunker i vatten med hjälp av begreppen tyngdkraft,lyftkraft,vikt,storlek,form och volym  
 • att samtala om och diskutera frågor som rör flytförmågan hos till exempel båtar och vilken betydelse det haft för människors vardag och samhällets utveckling
 • att använda dig av ett naturvetenskapligt arbetssätt.
 • att följa en planering, utföra och sedan utvärdera.
 • att dokumentera med hjälp av tabeller, bilder eller i text.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Du kommer att arbeta i par eller grupp och tillsammans genomföra några av de uppdragen som ingår i temat.

För att träna förmågorna kommer vi att :

 • träna på att ställa hypoteser
 • motivera ställda hypoteser
 • planera och genomföra undersökningar
 • dokumentera resultat
 • dra slutsatser och jämföra resultat

VI KOMMER BEDÖMA HUR ( på vilket sätt ) DU...

 • kan genomföra olika undersökningar
 • jämföra egna och andras resultat och ge förslag på förbättringar
 • kan dokumentera dina undersökningar i text,tabell och bild
 • kan beskriva och ge exempel på vad som påverkar ett föremåls flytförmåga med hjälp av ord och begrepp som vi arbetat med
 • resonera om olika sätt att ändra ett föremåls flytförmåga
 • kan diskutera och ta ställning i frågor som rör hur människan på olika sätt konstruerat och utnyttjat båtar genom historien

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Bedömningsmatris; Flyta eller sjunka

Du har uppnått delar av målet
Uppnått målet
Uppnår med god marginal
Använda undersökande arbetssätt
följa, förstå instruktioner och genomföra experiment samt formulera frågeställningar för systematiskt vidare arbete
Utför experiment utifrån givna planeringar med stöd och handledning.
Följer skriftliga och eller muntliga instruktioner och utför experiment utifrån givna planeringar. Bidrar till att föra enkla frågeställningar för det undersökande arbetet.
Tar del av givna instruktioner och planeringar och utför experiment på ett säkert och självständigt sätt. Formulerar enkla frågeställningar och planeringar för vidare systematisk undersökning.
Förutser, jämför och drar slutsatser av resultat
reflektera, analysera förbättra undersökningen
Gör gissningar, kan jämföra sina och andras resultat och se likheter och skillnader i resultat.
Gör logiska förutsägelser, kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på
Gör logiska förutsägelser, drar logiska slutsatser och bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentation
med text och bild
Gör enkla dokumentationer av resultat av egna undersökningar med stöd av tabeller och andra mallar.
Gör tydliga dokumentationer av beräkningar och resultat med stöd av tabeller och andra bilder.
Gör tydliga dokumentationer av förutsägelser,beräkningar, resultat och slutsatser av egna undersökningar med stöd av tabeller och andra bilder.
Delta i samtal och diskussioner
följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner
Deltar i samtal. Visar i samtal kännedom om något om tekniska och fysiologiska upptäckter och uppfinningar och dess påverkan på samhällets utveckling
Deltar i samtal och diskussioner utifrån givna ämnen och frågeställningar. Kan följa och förstå enklare begrepp, modeller och teorier. Kan koppla till egna erfaranheter till ämnet.
Deltar aktivt i samtal och diskussioner och framför sina kunskaper, tankar och åsikter. Följer, förstår och använder begrepp, modeller och teorier. Kan koppla till egna erfarenheter och drar paralleller till andra kunskaper.
Tillämpa kunskaper
begreppsförståelse och kunskapsanvändning
Har grundläggande kunskaper om någon faktor som avgör ett föremåls flytförmåga eller inte
Kan namnge några faktorer som avgör ett föremåls flytförmåga eller inte. Har insikt i att föremåls flytförmåga beror på dess vikt i relation till vattnets vikt.
Har goda kunskaper om vad som avgör ett föremåls flytförmåga eller inte. Kan redogöra för flera viktiga faktorer som avgör ett föremåls flytförmåga eller inte. Kan redogöra för förhållandet mellan ett föremåls flytförmåga och dess vikt relaterat till vattnets vikt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: