Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningstexter - notis + NOartikel 8D1

Skapad 2018-11-11 17:15 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Svenska Biologi
Du kommer under det här arbetsområdet få lära dig mer om några av de olika texttyperna som du hittar i dagstidningar, t ex nyhetsartikel, notis. Vi avslutar arbetsområde genom att du ska skriva en informativ text där du använder dina kunskaper i Biologi.

Innehåll

Undervisning - Svenska

 • Läsa, analysera och diskutera olika tidningstexters syfte, uppbyggnad, språk och innehåll.
 • Muntlig presentation av egen vald nyhetsnotis eller nyhetsartikel
 • Göra en intervju
 • Skriva en nyhetsnotis

Arbetsmaterial - Svenska

 • Läroboken Spegla språket s140 - 157
 • Material i form att texter och länkar som kommer finnas i Driven: Svenska åk 8

Undervisning - NO

 • Vid NO lektionen 27/11 introduceras arbetet.
 • Du kan föreslå ämne/avgränsning som t ex kan behandla en sjukdom eller annat tillstånd i människokroppen.
 • Från en tilldelad/vald frågeställning eller ämne söka information
 • Granska och värdera funnen information
 • Välja och föreslå hur du kan berätta/sammanfatta dina fynd
 • Skriva en nyhetsartikel baserad på och förankrad i relevant information

Arbetsmaterial - NO

 • Material fr senare tids undervisning/lektioner om hud, skelett, muskler, blodet, andningen & kroppens avfall.
 • Läroboken, PLUS Biologi, kap "Människan", sid 160-229 (alltså inte hela kapitlet utan den del vi behandlat/kommer behandla)

Länktips

KOMMER UPPDATERAS
(utan inbördes ordning)

Skrivuppgift

Du ska skriva en informativ text med tidningslayout, som skulle kunna finnas t ex i GP. Den ska vara
objektiv (vad du tycker ska inte framgå i texten). Du ska alltså mer beskriva och referera vad andra
personer eller organisationer berättar.
Tänk på att du då måste källhänvisa!

Lista över tänkbara ämnen/områden finner du här:

https://drive.google.com/open?id=19iKnxX7LBLWbsFKYWcmfjNIPK6IewwC6

Arbetsprocess:

 1. individuell faktasökning
 2. planera med hjälp av tankekarta eller punktlista
 3. välj då vad du ska ha med (och vad du inte ska vara med)
 4. skriv ett utkast i Google Dokument
 5. få respons
 6. bearbeta efter lärarrespons

  När du är klar med texten:
 7. gör din tidningslayout i Pages (t ex rubrik, ingress, bild/bilder)
 8. lämna in din färdiga tidningstext i pdf-format i din drive.

Du kommer få arbeta på samtliga lektioner i NO och svenska.
Sista inlämningsdag är ännu inte bestämd.

Målet är att din text ska få plats på EN A4-sida!
Om man har EN bild betyder det att du får plats med 500 ord på EN sida!

Lycka till!
Hans och Jonas

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9

Matriser

Sv Bi
Matris svenska åk 7-9

E
C
A
SKRIVA
Notis
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Artikel
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Artikel
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. valet är träffande, varierat och specifikt.

Sv Bi
Kemi

E
C
A
Information och texter
att söka
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och skapa enkla texter med användning av olika källor, med en diskussion kring källans trovärdighet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och skapa utvecklade texter med användning av olika källor, med relativt väl underbyggda resonemang kring trovärdighet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och skapa välutvecklade texter med användning av olika källor, med väl underbyggda resonemang kring trovärdighet.
att använda
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: