Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår Värdegrund - VIP

Skapad 2018-11-12 09:38 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om tro och tilltro till sin förmåga att formulera och uttrycka egna åsikter och tankar. därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt språk, sin identitet och sin förståelse för omvärlden.
Grundsärskola 4 – 6 Samhällsorienterande ämnen Svenska
Att utveckla vår värdegrund är ett av skolans viktigaste mål. Här får vi möjligheten att på ett systematiskt och praktiskt sätt arbeta med att fördjupa oss i den.

Innehåll

 

Tidsåtgång: 50 minuter/vecka, läsåret 2018 - 19

 

Mål från LGR 11, grundsärskolan

 

Övergripande mål och riktlinjer

 

Normer och värden

 

Skolans mål är att varje elev

 

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter

 

respekterar andra människors egenvärde

 

tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor

 

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen

 

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv

 

 

 

Kunskaper

 

Skolans mål är att varje elev efter genomgången:

 

 

 

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden

 

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället

 

känna tillit till sin egen förmåga

 

 

 

Syfte

 

 • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om och tilltro till sin förmåga att formulera och uttrycka egna åsikter och tankar. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt språk, sin identitet och sin förståelse för omvärlden(svenska)

 • Tala och samtala i olika sammanhang(svenska)

 • Reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt(so)

 • Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt(so)

 

 

 

Centralt innehåll

 

 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas (svenska)

 • Hur man kan anpassa sin kommunikation till olika situationer och sammanhang(svenska)

 • Livsfrågor som är betydelsefulla för eleven(so)

 • Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet och livsstil(so)

 • Vad religion kan betyda för människors identitet(so)

 • Demokratiska fri – och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen(so)

 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag(so)

 • Konfliktlösning och vardagliga moraliska dilemman, till exempel hur man kan hantera olika åsikter(so)

 

 

 

Mål – vad ska jag lära mig?

 

 • Du ska få en fördjupad kunskap om våra Värdegrundsord som finns i vårt årshjul, respekt, ansvar, hjälpsamhet, samarbete, omsorg, ärlighet, självtillit, uthållighet och självkontroll.

 • Att kunna göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden.

 • Om mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.

 • Att respektera andra människors egenvärde.

 • Att ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverka till att hjälpa andra människor.

 • Att kunna leva sig in i och förstå andra människors situation.

 • Visa respekt för omsorg om närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

 

 

 

Undervisning – vad ska vi göra för att nå målen?

 

Undervisningen kommer att utformas så att eleven ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet:

 • Vi arbetar med ett och samma värdegrundsord under en månad.

 • Tydligt strukturerade lektioner med olika teman, innehåll, där vi utgår från vår likabehandlingsplan.
 • I undervisningen ges eleverna möjlighet att berätta, att lyssna, göra värderingsövningar och att spela rollspel.

 • Arbeta med olika typer av dilemman.

 • Alla elever ska ges utrymme till att våga/ kunna diskutera grundläggande värderingar.

 

Du visar vad du kan genom att:

 

 • vara aktiv under lektionerna

 • delta, ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor

 • lyssna på andras åsikter och framföra egna åsikter och argument

 • tillämpa våra värdegrundsord i ord och handling

 • visa respekt för andra människors egenvärde

 

 

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

 • Kunna samtala om olika livsfrågor genom att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter, ge exempel på någon handling och dess konsekvens(so)

 • Beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna(so)

 • Kunna samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att ställa frågor, svara, uttrycka önskan och känslor(svenska)

 • Lyssna till andras åsikter och att kunna framföra egna åsikter och argument(svenska)

 • Att anpassa ditt språk till olika situationer och sammanhang(svenska)

   

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sv SO
Kunskapskrav SO år 6

Att leva tillsammans

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan ge exempel på **enstaka** elevnära normer och regler och **bidrar** till resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan ge exempel på elevnära normer och regler och för **enkla** resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan ge exempel på elevnära normer och regler och för **välutvecklade** resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan också **medverka** i att beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Eleven kan också på ett **delvis fungerande** sätt beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Eleven kan också på ett **väl fungerande** sätt beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna
Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att **bidra** till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.
Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett **delvis fungerande** sätt samt ge exempel på handlingar och deras konsekvenser.
Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett **väl fungerande** sätt samt ge exempel på handlingar och deras konsekvenser.

Att leva i Sverige

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **bidra** till resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven kan **medverka** i att jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Dessutom **bidrar** eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Dessutom för eleven **enkla** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Dessutom för eleven **välutvecklade** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och **bidrar** till resonemang om hur de kan användas.
Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för **enkla** resonemang om hur de kan användas.
Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för **välutvecklade** resonemang om hur de kan användas.

Att leva i världen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion **bidrar** eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på någon likhet och olikhet.
Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion för eleven **enkla** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion för eleven **välutvecklade** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven **bidra** till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven ge **enkla** och **delvis underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven ge **välutvecklade** och **väl underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.

Att undersöka verkligheten

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på någon tidsperiod och **bidrar** till resonemang om forntiden.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på tidsperioder och för **enkla** resonemang om forntiden.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på tidsperioder och för **välutvecklade** resonemang om forntiden.
Eleven kan **medverka** i att hämta information om samhället från givna källor och **bidrar** till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information om samhället från givna källor och för då **enkla** resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information om samhället från givna källor och för då **välutvecklade** resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan **medverka** i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för eleven.
Eleven kan använda kartor och andra källor på ett **delvis fungerande** sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven kan använda kartor och andra källor på ett **väl fungerande** sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven **medverkar** också i att genomföra enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap.
Eleven genomför också enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven genomför också enkla fältstudier i natur-och kulturlandskap på ett **väl fungerande** sätt.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: