Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi: Kemins redskap och grunder ht-18

Skapad 2018-11-12 10:36 i Gammal Trelleborg
Grundskola 6 Kemi
Kemi handlar om ämnen och hur de reagerar med varandra. Då behöver man veta mer om hur ämnena är uppbyggda och fungerar - vilka egenskaper de har. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om viktiga grundbegrepp som atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar, om vad olika redskapen heter och hur man använder dessa.

Innehåll

1. Syfte

Du ska bli bekant med kemins grunder, för att på så vis bättre förstå det som sker i din omgivning, till vardags och då man experimenterar med ämnen. Tolka och förstå ämnens egenskaper och betydelsen av dessa.

2. Detta ska vi arbeta med:

Vi kommer att arbeta mest teoretiskt. Vi kommer att ha lärarledda genomgångar och diskussioner, enskilt arbete och arbete i par. 

Du kommer att kunna visa dina förmågor både muntligt under klassdiskussioner, parövningar och skriftligt på ett avslutande prov.

 

3. Detta bedömer vi

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi åk 6

Förmågan att kommunicera.

F
E
C
A
Förmågan att lyssna aktivt, bemöta åsikter och argumentera.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
Förmågan att föra diskussionen framåt.
Du för till viss del diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmågan att hitta information.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Förmågan att föra resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för enkla resonemang.
Du för utvecklade resonemang.
Du för välutvecklade resonemang.
Förmågan att använda inhämtad information i egna diskussioner och då anpassa till sammanhanget.
Du har viss anpassning till sammanhanget
Du har relativt god anpassning till sammanhanget.
Du har god anpassning till sammanhanget
Förmågan att från informationen skapa egna texter, anpassade till syfte och målgrupp.
Du skapar texter med viss anpassning.
Du skapar texter med relativt god anpassning.
Du skapar texter med god anpassning.
Förmågan att från informationen skapa egna muntliga (eller andra) framställningar, anpassade till syfte och målgrupp.
Du skapar framställningar med viss anpassning.
Du skapar framställningar med relativt god anpassning.
Du skapar framställningar med god anpassning.

Förmågan att använda information och modeller från kemins värld.

F
E
C
A
Ha kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper
…på ett grundläggande plan.
… på ett gott plan.
…på ett mycket gott plan.
Förmågan att visa kemiska teorikunskaper.
Du kan ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: