👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2018-11-12 13:42 i Ryrsjöskolan Lilla Edet
Vasatiden årskurs 5
Grundskola 5 Historia Svenska
Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu börjar en ny tid. Denna tid kallas för Vasatiden, för att mellan år 1523 - 1611 styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan av hans söner. Vi ska lära oss om den här tiden och hur Sverige förändrades. Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället?

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

Under arbetsområdet kommer vi att arbeta med Vasatiden. Vi kommer att lära oss mer om Gustav Vasa och hur han påverkat att Sverige växte fram som en stark stat i Europa. Vi skall också titta på hur Gustav Vasa och hans söner var som personer och hur de tillsammans kom att påverka Sverige både politiskt och religiöst. Vi kommer även lära oss om hur detta fortsätter att påverka oss även i dagens Sverige. Vi skall också se på vad Gustav Vasa har betytt för oss svenskar och vår identitet genom åren. Hur ser vi på Gustav Vasa nu, hur såg man på honom under 1800-talet och hur ville Gustav själv att man skulle se på honom. Detta kommer vi göra genom att titta på filmer och gemensamt diskutera filmerna i helklass. Ni kommer att få skriva en faktatext två och två om Vasatiden utifrån färdiga gemensamma punkter. Ni kommer sedan att få välja hur ni vill göra en muntlig presentation om ert arbete. I slutet av arbetsområdet kommer ni även att få ett arbetshäfte med en sammanfattning och frågor om Vasatiden att arbeta med. Avslutningsvis kommer ni få en enskild skrivuppgift där ni kommer att få göra olika jämförelser mellan Vasatiden och nutid.

 

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Genom undervisningen i ämnet historia ska du; 

 •  Utveckla kunskaper om att det som hände förr i tiden påverkat det som händer i vår tid och också påverkar det vi tror kommer att hända i framtiden.

 

 • Utveckla kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar förr och nu. Det ger dig en förståelse för olika levnadssätt.

 

 • Genom undervisningen ska du lära dig hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

 

 • Få möjlighet att uttrycka dina egna åsikter och tankar kring ämnet i tal, skrift och bilder. Genom undervisningen får du också tillfälle att utveckla dina kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

 

Mål med arbetsområdet

Mål för arbetsområdet är att du ska känna till och kunna:

 • Vem Gustav Vasa var och om hans liv.
 • Beskriva Gustav Vasas äventyr i Dalarna.
 • Veta när Gustav Vasa blev kung.
 • Veta några av Gustav Vasas reformer och hur det påverkar oss än idag.
 • Vem Erik XIV, Johan III, Sigismund, Karl IX, Martin Luther och Kristian II var.
 • Beskriva Stockholms blodbad.
 • Beskriva reformationen av kyrkan
 • Beskriva bondeupproret Dackefejden och varför det hände.
 • Beskriva hur levnadsvillkoren såg ut på Gustav Vasas tid för folket.
 • Förstå varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av Gustav Vasa genom att använda dig av källkritik.

 

Bedömning - Vad kommer bedömas?

 • Din förmåga att, i våra klassrumsdiskussioner, resonera om historiska förhållanden, skeenden och gestalter.

 

 • Din förmåga att använda historiskt källmaterial på ett användbart sätt och hur du funderar kring deras trovärdighet. 

 

 • Din förmåga att resonera och dra slutsatser om hur dessa historiska tider påverkat Sverige då som nu samt dina kunskaper om historiska begrepp, historiska personer och händelser i en skriftlig inlämningsuppgift.

 

 • Din förmåga att visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under Vasatiden samt din förmåga att använda dig av historiska begrepp.

 

 • Hur väl utvecklade och väl underbyggda svar du ger runt samhällsförändringar och förändringar i människors levnadsvillkor under Vasatiden samt hur det har påverkat vår tid.

 

 • Ditt sätt att använda källor för att komma fram till dina svar och hur du funderar kring deras trovärdighet.

 

 

 

Du kommer att redovisa dina kunskaper genom:

 • Att delta i gemensamma diskussioner i helklass eller/och i mindre grupper.
 • Eran skrivna faktatext
 • Eran muntliga presentation
 • Dina svar på frågorna om Vasatiden
 • Din enskilda skrivuppgift 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Sv
Gustav Vasa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du vet vem Gustav Vasa var och hur han förändrade Sverige och hur det påverkar oss än idag.
 • Hi  E 6
Jag kan berätta väldigt lite om Gustav Vasa och hur han förändrade Sverige.
Jag kan berätta i stora drag om Gustav Vasa och hur han förändrade Sverige och hur det påverkar oss än idag.
Jag kan med egna ord berätta om Gustav Vasa. Enkelt men med någon fakta och något begrepp redogör jag för någon händelse och berättar hur Sverige förändrades under Vasatiden. Jag kan även se hur det påverkar oss än idag.
Jag kan med egna ord berätta mer om Gustav Vasa. Med flera fakta och begrepp redogör jag för händelser och berättar hur Sverige förändrades under Vasatiden. Jag kan även förklara och komma med exempel på hur det påverkar oss än idag.
Du har faktakunskap om dessa personers liv Gustav Vasa, Erik XIV, Johan III, Karl IX, Kristian II, Martin Luther.
Jag tränar fortfarande på vem Gustav Vasa, Erik XIV, Johan III, Karl IX, Kristian II, Martin Luther.
Jag kan i stora drag berätta vem Gustav Vasa, Erik XIV, Johan III, Karl IX, Kristian II, Martin Luther.
Jag kan med egna ord berätta vem Gustav Vasa, Erik XIV, Johan III, Karl IX, Kristian II, Martin Luther med hjälp av fakta och några begrepp.
Jag kan med egna ord berätta om Gustav Vasa, Erik XIV, Johan III, Karl IX, Kristian II, Martin Luther med flera begrepp och fakta.
Du vet hur Vasatiden startade och vad Stockholms blodbad var.
Jag tränar fortfarande på hur Vasatiden startade och vad Stockholms blodbad var.
Jag kan i stora drag berätta hur Vasatiden startade och vad Stockholms blodbad var.
Jag kan med egna ord berätta hur Vasatiden startade och vad Stockholms blodbad var med hjälp av fakta och några begrepp.
Jag kan med egna ord berätta om hur Vasatiden startade och vad Stockholms blodbad var med flera begrepp och fakta.
Du vet vad Dackefejden innebar och varför den uppstod.
Jag tränar fortfarande på vad Dackefejden innebar och varför den uppstod.
Jag kan i stora drag berätta vad Dackefejden innebar och varför den uppstod.
Jag kan med egna ord berätta vad Dackefejden innebar och varför den uppstod med hjälp av fakta och några begrepp.
Jag kan med egna ord berätta vad Dackefejden innebar och varför den uppstod med flera begrepp och fakta.
Du vad reformationen av kyrkan från katolsk till protestantisk innebar.
Jag tränar fortfarande på att förstå reformationen av kyrkan.
Jag kan i stora drag berätta om reformationen av kyrkan.
Jag kan med egna ord berätta om reformationen av kyrkan med hjälp av fakta och några begrepp.
Jag kan med egna ord berätta om reformationen av kyrkan med flera begrepp och fakta.
Du vet hur levnadsvillkoren såg ut på Gustav Vasas tid för folket.
Jag tränar fortfarande på att förstå hur levnadsvillkoren såg ut på Gustav Vasas tid för folket.
Jag kan i stora drag berätta om hur levnadsvillkoren såg ut på Gustav Vasas tid för folket.
Jag kan med egna ord berätta om hur levnadsvillkoren såg ut på Gustav Vasas tid för folket med fakta och några begrepp.
Jag kan med egna ord berätta om hur levnadsvillkoren såg ut på Gustav Vasas tid för folket med flera begrepp och fakta.
Du kan förstå varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av Gustav Vasa genom att använda dig av källkritik.
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
Jag tränar fortfarande på att förstå varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av Gustav Vasa genom att använda mig av källkritik.
Jag kan i stora drag förstå och berätta varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av Gustav Vasa genom att använda dig av källkritik.
Jag kan med egna ord berätta, resonera och förstå varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av Gustav Vasa genom att använda dig av källkritik.
Jag kan med egna ord berätta, resonera och förstå varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av Gustav Vasa genom att använda dig av källkritik. Detta med hjälp av flera begrepp och fakta.

Hi Sv
Muntlig presentation

Muntlig presentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur
Den ordningen du redovisar ämnet - från inledning till avslut
 • Sv  E 6
I min redovisning "hoppade" jag mellan olika saker så det blev svårt att hänga med.
Jag hade en röd tråd och försökte att hålla mig till den.
Jag hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och avslutning.
Jag var så pass säker så att jag kunde vika av från det jag planerat utan att förståelse och sammanhang gick förlorat (t ex berätta en historia, svara på frågor, spontana kommentarer).
Sakkunskap/Fakta
Hur fakta presenteras och dess riktighet
 • Sv  E 6
En del viktig fakta saknades i min presentation, eller en del fakta var felaktig. Tveksamt om publiken lärde sig något.
Jag har gett en god helhetsbild i min presentation och korrekt fakta. Publiken fick nya kunskaper.
Jag har gett en god helhetsbild i min presentation och en del fakta som förstärker förståelsen i min presentation. Publiken fick flera nya kunskaper.
Jag presenterade presentationen på ett personligt sätt med en tydlig helhetsbild och korrekt fakta blandat med ny fakta. Publiken fick med sig många nya kunskaper.
Ögonkontakt
 • Sv  E 6
Jag läste för det mesta inantill och glömde att titta upp på publiken.
Jag kom ihåg att titta upp från mitt stöd/kladdpapper ibland.
Jag använde stödorden ibland och hade mycket ögonkontakt.
Jag använde sällan stödoren utan läste av publikens reaktioner och anpassande framförandet därefter.
Hjälpmedel
 • Sv  E 6
Jag använde inte hjälpmedel vid min presentationen.
Jag använde mig av ett eller ett fåtal hjälpmedel.
Jag använde mig av ett eller ett fåtal hjälpmedel som gjorde min presentation tydligare och mer intressant.
Jag gjorde min presentation mer begriplig och intressant med hjälp av spännande och varierande hjälpmedel.
Tala
 • Sv  E 6
Jag pratade tyst och fort så att publiken hade svårt att höra vad jag hade att säga.
Jag pratade med bra röststyrka och lagom fort så att publiken hörde vad jag hade att berätta.
Jag pratde med varierande styrka, lagom fort och med inlevelse så att publiken hörde vad jag hade att berätta.
Jag anpassande min röststyrka, hastighet och inlevelse till vad jag hade att berätta och till publiken.
Kroppspråk
 • Sv  E 6
Jag anpassar inte mitt kroppspråk till min uppgift. ( Lutar mig mot tavlan, har händerna i fickorna, rör mig mycket så det blir svårt att fokusera på vad jag säger)
Jag kan står på ett bra ställe i klassrummet så att jag syns och hörs bra.
Jag står på ett bra ställe i klassrummet så att jag syns och hörs bra. Jag anpassar mitt kroppspråk till min redovisning och tar hjälp för att förtydliga saker.
Jag står på ett bra ställe i klassrummet så att jag syns och hörs bra. Jag anpassar mitt kroppspråk till min redovisning och tar hjälp för att förtydliga saker. Jag kan röra mig i rummet för att förstärka mitt busdkap.