Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, åk 9, ht 18, "Procent och sannolikhet"

Skapad 2018-11-12 15:39 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Planering till boken formula
Grundskola 9 Matematik
.

Innehåll

Innehåll vad:

Under detta område kommer vi att arbeta med följande:

 • beräkna procenttalet och göra beräkningar när procenttalet är känt
 • skilja på procent och procentenheter
 • utföra enkla beräkningar med promille
 • göra beräkningar med förändringsfaktor
 • beräkna sannolikheten samt göra beräkningar när sannolikheten är känd

Innehåll hur:

Undervisningen kommer innehålla genomgångar, diskussionsuppgifter i grupp och helklass t.ex ledtrådsfrågor, räknefärdigheter och problemlösning i grupp och enskilt.

Två lektioner i veckan har ni i er vanliga klass. Lektionen på fredagen kommer ni ofta kunna välja om ni vill fördjupa er eller om ni vill ha en extra repetition av veckans moment.

Under detta område kommer vi även att genomföra det muntliga nationella provet så vi kommer även träna inför det.

Bedömning:

Vi kommer att avsluta området med ett prov.

 

Kunskapskrav:

Se nedan

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Matematik åk 7-9

Problemlösning

Insats krävs
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett…. genom att välja och använda strategier och metoder med…. Samt ... enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
….i huvudsak fungerande sätt …viss anpassning till problemets karaktär. … bidrar till att formulera...
….relativt väl fungerande sätt …förhållandevis god anpassning till problemets karaktär. ….formulerar enkla modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
….välfungerande sätt …god anpassning till problemets karaktär. …formulerar modeller.
Eleven för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Resonemangen är…
…enkla och till viss del underbyggda samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
…utvecklade och relativt väl underbyggda samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
…välutvecklade och väl underbyggda samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Eleven har kunskaper om matematiska begrepp. Kunskaperna är… Eleven visar detta genom att använda kunskaperna i…
…grundläggande …välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
…goda … bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
…mycket goda. …nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett…
…i huvudsak fungerande sätt.
…relativt väl fungerande sätt.
….väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Dessa resonemang är …
…enkla
…utvecklade
…välutvecklade
Eleven kan välja och använda matematiska metoder. Metoderna är … Eleven gör det för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med…
…i huvudsak fungerande och med viss anpassning till sammanhanget … tillfredställande resultat.
…ändamålsenliga och med relativt god anpassning till sammanhanget …gott resultat.
…ändamålsenliga och effektiva och med god anpassning till sammanhanget … mycket gott resultat.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett…. Eleven använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner, och andra matematiska uttrycksformer med…
i huvudsak fungerande sätt ….viss anpassning till syfte och sammanhang.
…ändamålsenligt sätt …förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
…ändamålsenligt och effektivt sätt och …god anpassning till syfte och sammanhang.
I redovisningar och samtal för och följer eleven matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt ….
… som till viss del för resonemangen framåt.
….som för resonemangen framåt.
… som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: