Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öka läsningen

Skapad 2018-11-13 07:50 i Nyponrosens förskola Hudiksvall
Förskola
Prioriterade området i Hudiksvalls kommun öka läsningen.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Boken före bornholmsmodellen 

Tidsperiod: Nuvarande

Förskolans namn: Nyponrosen

Grupp:Granen

Barnens ålder:3-5

År och datum:: 13/11-18

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-

 

Arbetet med boken före bornholmsmodellen med tre olika grupper 1 ggr/v

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-

Se nedan

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-
Känna lustfylldhet att lyssna/ läsa böcker samt att fördjupa sig i innehållet i boken på olika sätt. Leka sig fram till innehållet i boken och få barnet att förstå poängen med själva historian. Ge barnet förståelse för att man kan kommunicera och förmedla sig genom text samt hämta information genom att kunna läsa sig till det. 


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-
Själva arbetet startar med att vi samlas med pedagogen i ett avskilt rum i liten grupp. Oftas börjar lässtunder med att vi läser en förutbestämd saga utifrån boken före Bornholm och följer boken steg för steg. Sagan finns sedan i olika upplägg i sagolådan som tex. Rekvisita i form av utklädnad, flanografbilder,miniatyrleksaker,djur,figurer mm. Barnens olika behov märker vi successivt genom att de deltar vid bokläsning, lekskrivning, intresse för bokstäver mm. Barnen görs delaktiga genom att de får själva använda sig av rekvisitan i språklådan och leka sig in i sagan. Vi tre pedagoger på avdelningen är alla ansvarig för en varsin grupp som återkommer varje vecka.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-


Genom att barnen själva dokumenterar med olika metoder som tex: rita, klippa och klistra, tejpa, konstruera i papper samt arbeta med saltdeg eller spela teater med varandra så synliggörs processen i arbetet samt att vi märker att barnen vill leka och dramatisera sagorna upprepade gånger. Genom att vi pedagoger återkopplar och repeterar sagorna så synliggörs barnets uppfattning och intresse för sagan och vi ser om den kan utvecklas ytterligare genom fler arbetssätt.  I Unikum finns det att se det stimulerande arbetsätt vierbjuder samt barnets lärande.

Planeringen upprättad av:

Helena

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa 
 

 

 

 

 

 

     

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: