Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Stammen

Skapad 2018-11-13 08:09 i Hagens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med KUNSKAP, INNOVATION och ÖPPENHET- vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång.

Innehåll

1.1 Läroplansmål: Utveckling och lärande - Matematik, naturvetenskap och teknik

Matematik:

Vårt mål är att erbjuda barnen en rik variation av upplevelser och situationer där de ges möjlighet till att få undersöka, reflektera och får varierad stimulans inom matematikens värld.

Naturvetenskap och teknik:

Genom att synliggöra, uppmuntra och utmana barnen i den naturvetenskap och teknik som finns i vår miljö vill vi väcka en nyfikenhet och lust till vidare lek,lärande och utveckling.

 

1.2 Läroplansmål: Normer och värde - Omsorg om sin närmiljö

Vi vill ge barnen förståelse, kunskaper och möjligheter till att förstå innebörden och vikten av att vi värnar om vår närmiljö på bästa sätt.

Vårt mål är också att skapa ett harmoniskt arbetsklimat vilket karakteriseras av hänsyn, respekt och tillit gentemot alla individer och den miljö vi möter.

Vi arbetar med hållbart tänkande och hur man kan hushålla med och återanvända naturens resurser.

1.3 Läroplansmål: Barns inflytande - Uttrycka sina tankar och åsikter

Vi har som mål att skapa en miljö där vi ger barnen utrymme och möjlighet att uttrycka sina intressen, tankar och åsikter.

 

2.1 Planerade insatser - normer och värden

Genom att vi alla är medvetna om hur vi agerar och är goda förebilder i alla lägen så vill vi lägga grunden för en god social kompetens gentemot allt och alla.

I detta grundläggande arbete mot en god social kompetens planerar vi att använda arbetsredskap såsom sagor, teater,rekvisita och bilder för att öka förståelsen och göra innehållet mer konkret och tydligt.

Vi planerar att dela in barnen i mindre grupper så långt det är möjligt för att skapa de bästa förutsättningar till kvalité både för individen och barngruppen.

 

2.2 Planerade insatser - utveckling och lärande

I vårt projektarbete om jord vill vi använda oss utav olika uttryckssätt såsom musik, drama, bild, rörelse, utomhuspedagogik, leken mm för att skapa goda förutsättningar för en rik variation av upplevelser, kunskaper och utmaningar.

Vi planerar att fånga vardagens möjligheter såväl som den mer planerade verksamheten för att väva in läroplansmålen, naturvetenskap, matematik och teknik i vår verksamhet.

Vi kommer att ta vara på förskolans fina närmiljö och göra olika utflykter för att ge barnen goda möjligheter till upplevelser och inspiration vilket i sin tur genererar i vidare möjligheter till utforskande och utveckling.

Utifrån dessa utflykter och vårt jordprojekt planerar vi att skapa ett landskap. Ett landskap vilket kommer att utformas utefter barnens upptäckter, intressen och önskemål längs med projektets gång.

Genom att ge barnen rikligt med tillfällen för fantasifulla lekar vill vi ge dem goda förutsättningar för omvärldsförståelse, lek, lärande och utveckling.

Vi vill också erbjuda barnen en inspirerande miljö där vi pedagoger fungerar som medupptäckare och inspiratörer.

Vi använder oss av ett rikt och varierat språk och fångar alla möjliga situationer till en god kommunikation och utveckling mellan alla parter.

Vi arbetar även med en väl avvägd dagsrytm av aktivitet/vila/återhämtning och rörelsens betydelse för barnet och dess inlärning och utveckling.

 

 

2.3 Planerade insatser - barns inflytande

Vi vill lägga fokus på att stärka barnens självförtroende och självkänsla för att skapa en god grund för barnet att våga uttrycka sig.

Genom att lyfta och stärka det positiva hos barnet så vill vi öka barnets motivation till att uttrycka sig och våga prova på olika saker.

Genom att stanna upp och ge barnen god tid till kommunikation vill vi skapa goda förutsättningar för att de ska känna sig värdefulla och lyssnade på.

Att vi försöker skapa en känsla hos barnet att jag som individ är betydelsefull och att det jag uttrycker kan vara till gagn för både mig själv, andra och omgivningen.

Vi planerar att låta barnen vara med och välja vid olika aktiviteter där det kan vara till gagn för det enskilda barnet eller hela barngruppen.

 

3.1 Förväntade effekter - normer och värden

Vi vill i vårt arbete uppleva en barngrupp som visar ett fint bemötande gentemot varandra och omgivningen.

Vi vill också sträva efter ett arbetssätt där alla kan känna sig sedda och betydelsefulla och där vi hittar, stärker och bygger vidare på allt det positiva hos varje individ.

 

 

3.2 Förväntade effekter - utveckling och lärande

Vi vill uppnå kännetecken i barngruppen vilka tyder på att vi fångat barnens och barngruppens intresse, motivation och möjligheter.

Nyfikna barn som kommer med förslag, frågor och funderingar vilka kan leda till ytterligare utmaningar och utveckling.

3.3 Förväntade effekter - barns inflytande

Med vårt projekt vill vi se att barnet och barngruppen har utvecklat förmågor att våga tro på sig själv och kunna förmedla sina intressen  och önskningar till sin omgivning.

Där den enskilda individen känner att den blir mottagen med värme, engagemang och utmaningar utifrån sina intressen och möjligheter.

 

 

4.1 Metodval -

Genom att observera, dokumentera och vara närvarande i barnens lek, lärande och utveckling har vi möjlighet att få syn på olika processer och händelser.

En annan metod som är av största vikt är att vi så långt det är möjligt delar in barnen i mindre grupper för att öka våra möjligheter till att få syn på och kartlägga olika skeenden både på individ och gruppnivå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: