Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2018-11-13 09:11 i Landvetterskolan Härryda
När du fyller 15 år blir du straffmyndig. Från och med den dagen är du ansvarig för dina egna handlingar och måste ta ansvar. Det betyder att samhället ställer krav på att du ska känna till och följa de svenska lagarna. För att klara detta så måste du skaffa dig kunskap och det är vad denna kurs handlar om. Att hjälpa dig att bli redo för vuxenlivet.
Grundskola 7 Samhällskunskap
När du läser samhällskunskap så ska du utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. I det här arbetsområdet betyder det att du ska förstå hur den svenska rättssäkerheten är uppbyggd och hur den ska säkerställas genom att polisen, socialtjänsten, domstolen och kriminalvården samarbetar kring detta. Du ska förstå varför vi har lagar, och hur de påverkas och förändras. Du ska också få vara med och se olika samhällsfrågor ur olika perspektiv, fundera på orsaker och konsekvenser till kriminalitet och du ska få träna dig i att se denna samhällsfråga ur olika perspektiv.

Innehåll

 

När du arbetar med detta tema, enskilt, i helklass, i mindre grupp, skriftligt och muntligt, kommer du att ha möjlighet att visa vilka kunskaper du fått inom ämnesområdet och vilka förmågor du utvecklat:

 • Begreppslig förmåga: förstå betydelsen av begrepp och kunna använda dessa i olika sammanhang.
 • Analysförmåga: kunna beskriva orsaker och konsekvenser. Kunna föreslå lösningar. Kunna se och förklara samband. Kunna se saker utifrån olika perspektiv. Jämföra exempelvis likheter och skillnader, för och nackdelar.
 • Kommunikativ förmåga: samtala, diskutera, motivera, presentera, uttrycka egna åsikter och ståndpunkter, framföra och bemöta argument, redogöra, formulera, resonera och redovisa.
 • Procedurförmåga: samla och kritiskt granska information samt kunna avgöra källors trovärdighet.
 • Metakognitiv förmåga: kunna lösa problem, välja mellan olika strategier, prova och ompröva. 

 

Efter kursen ska du visa dina kunskaper om följande:

 • Rättskedjan, vad som händer steg för steg från att ett brott anmäls till dom och påföljd.
 • Det svenska rättssystemet, dess lagar och påföljder.
 • Vad de olika personerna i rättssystemet ansvarar för.
 • Orsaker till, konsekvenser av och olika lösningar på brottslighet.
 • Vad rättssäkerhet innebär.

 

Vi avslutar temat med att du får möjlighet att visa vad du kan genom ett skriftligt prov. 

Du kan också visa vad du kan genom att vara muntligt aktiv.

Vi kommer att genomföra ett rollspel, där du också kan visa att du kan och förstår hur en rättegång kan gå till handlar om.

Du visar också vad du kan genom de skriftliga och muntliga uppgifter vi kommer att arbeta med under temats gång.

Uppgifter

 • Lag och rätt: Inlämning frågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: