Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden, på gott och på ont

Skapad 2018-11-13 09:22 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Historia
Vilka lärdomar kan vi dra av Stormaktstiden? Vilka misstag begicks och vad var bra? Var Stormaktstiden positiv för alla medborgare i Sverige?

Innehåll

 

Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå att/hur...

 •  Sverige kunde bli en stormakt. Vad vad de bakomliggande orsakerna?
 • man kan beskriva likheter/skillnader vad det gäller regenterna under 1600-talet
 •  de olika regenterna påverkade landet och människornas levnadsförhållanden
 • legoknektarnas och utskrivningens soldater skiljde sig åt
 • 1600-talets invandrare bidrog till samhällsutvecklingen
 • 30-åriga kriget i Tyskland blev en svensk angelägenhet
 • adelns situation förändrades under 1600-talet (adlandet och reduktionen)
 • böndernas situation förändrades under 1600-talet (Utskrivning, soldattorp)
 • man kan resonera kring vilken kung bönderna föredrog
 • häxjakten kunde få sådan genomslagskraft
 • Sveriges tid som stormakt tog slut
 • historiska spår kan utläsas idag
 • olika källor beskriver historien/regenter på olika sätt/perspektiv

 

 

De förmågor/långsiktiga mål och centrala innehåll som vi har fokus på i arbetsområdet finner du längre ned på sidan under rubriken "Kopplingar till läroplanen".

 

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

 

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • Läsa texter och bearbeta tillsammans
 • Veckans begrepp
 • Uppgifter kopplade till Bedömningsstödet i historia
 •  Resonera kring historiska spår
 • Resonera kring historiska källor och hur de olika regenterna framställs
 •  Resonera kring skillnader mellan böndernas och adelns levnadsvillkor
 •  Skriftligt prov
 • Sammanställa en checklista tillsammans för arbetet "Var Stormaktstiden positiv för alla?"
 • Läsa modelltexter och resonera kring svar på olika nivåer
 • Vad symboliserar god kvalité på olika uppgifter. 
 • Resonerande uppgift kring målet: Hur de olika regenterna påverkande människornas levnadsförhållanden

 

Vissa av dessa aktiviteter och uppgifter hittar du länkar till längre ned på sidan. Följ dem för att få mer information om aktiviteten/uppgiften.

 

Bedömning/synliggörande av förståelse

 

 

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • resonera kring modellsvar/modelltexter
 • exit Tickets som sparas
 • resonerande uppgift kring målet: Hur de olika regenterna påverkande människornas levnadsförhållanden
 • resonerande uppgift kring: Var Stormaktstiden positiv för alla?
 • kamratbedöma och hjälpa till att utveckla en kompis text
 • resultat kopplat till Bedömningsstödet i historia. 
 •  skriftligt prov

 

Källor vi kommer att använda

 

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 •  Lärobok: PULS Historia
 •  Filmer: Stormaktstiden Gustav II Adolf
 •              Stormaktstiden Drottning Kristina
 •              Stormaktstiden: Karl X Gustav och Karl XI
 •              Stormaktstiden: Karl XII
 •  Bedömningsportalen/Skolverket
 •   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: