Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria SvA åk 9 Ht 18

Skapad 2018-11-13 13:54 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Svenska som andraspråk
Under kommande veckor kommer du att återblicka i litteraturens historia och bekanta dig med några av de största författarna genom tiderna. Du kommer att få inblick i hur deras verklighet såg ut under tiden de levde, samt få en förståelse för hur samhället, verkligheten och tiden de levde i påverkade deras verk.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

  • formulera sig i tal och skrift
  • anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang
  • söka information från olika källor och värdera dessa

Undervisningens innehåll - Vad? - Hur?

*Ni kommer själva att få ansvara för en epok inom litteraturhistorien. Er uppgift är att samla fakta kring epoken, författare och verk under denna tidsperiod som ni sedan sammanställer i ett skriftligt arbete (faktatext) och en muntlig presentation med bildstöd (presentation). 

*Ni kommer därför att forska dels om epoken, dels om kända författare från er tid samt läsa något textutdrag från denna epok, för att sedan koppla det till vilket historiskt och kulturellt sammanhang verket har uppkommit i. I presentationen vill jag att ni har med en kort sammanfattning om vad era verk handlar om så att era övriga klasskamrater får en inblick.

*Var källkritisk när ni söker efter information om er epok! Ni ska ha med minst tre källor som ni anser är pålitliga. Jag vill även att ni skriftligt lämnar in hur ni har resonerat kring valet av era källor till mig. 

*Till er muntliga presentation ska ni även förbereda 5-10 frågor som ni ska ställa till klassen efter er redovisning i förslagsvis en Kahoot. 

Bedömning

Se matris

Matriser

SvA
Litteraturhistoria

F - nivå
E- nivå
C-nivå
A-nivå
Läsförståelse
Budskap
Du presenterar verkens budskap men utvecklar inte din tanke och ditt resonemang mer än med enstaka meningar.
Du försöker tolka och värdera verkens budskap genom att på ett utvecklat sätt förklara och beskriva, även sådant som är skrivet mellan raderna. Du gör jämförelser och drar slutsatser.
Du tolkar, värderar och kritiskt granskar verkens budskap på ett välutvecklat sätt genom att resonera, förklara och beskriva, även sådant som är skrivet mellan raderna eller är dolda i texten. Du drar paralleller, ser sammanhang, drar slutsatser, motiverar och argumenterar.
Läsförståelse
Koppling mellan verk, upphovsman och tid det tillkommit i
Du gör en enkel koppling mellan verket, dess upphovsman och dess historiska och kulturella tid det tillkommit i, genom att ge något exempel som gör att du visar sambandet.
Du gör en utvecklad koppling mellan verket, dess upphovsman och dess historiska och kulturella tid det tillkommit i, genom att ge flera exempel där du genom att dra slutsatser och se samband kan resonera hur det hänger ihop.
Du gör en välutvecklad koppling mellan verket, dess upphovsman och dess historiska och kulturella tid det tillkommit i, genom att ge flera exempel där du genom att dra slutsatser och se samband kan föra ett välutvecklat resonemang hur det hänger ihop.
Informationssökning
Du söker, väljer ut och sätter ihop information som är användbar från olika sorters källor (mest fokus på en källa).
Du söker, väljer ut och sätter ihop information som är passande och noga utvald för uppgiften från olika sorters källor.
Du söker, väljer ut och sätter ihop information som är relevant och noga utvald från många olika källor.
Källkritik
Du diskuterar på ett enkelt sätt om källorna är pålitliga,viktiga och hur du har resonerat kring ditt val av källor.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt om källorna är pålitliga,viktiga och hur du har resonerat kring ditt val av källor.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om källorna är pålitliga, viktiga och hur du har resonerat kring ditt val av källor och
Källhänvisningar
Du använder citat och källhänvisningar på ett osäkert men fungerande sätt.
Du använder citat och källhänvisningar på ett säkert och fungerande sätt.
Du använder citat och källhänvisningar på ett tydligt, korrekt och säkert sätt.
Språket
Ditt språk tar mycket stöd i originaltexterna och känns en aning oanpassat till syfte, innehåll och mottagare.
Ditt språk är anpassat och omskrivet efter syfte, innehåll och mottagare.
Ditt språk är välanpassat och självständigt utifrån syfte, innehåll och mottagare.
Muntlig redogörelse
Du var förberedd men kunde varit mer påläst på ditt ämne. Du hade stöd av dina talkort och hade emellanåt svårt att anpassa dig efter innehåll och syfte.
Du var väl förberedd och påläst på ditt ämne. Du talade relativt fritt och anpassat efter innehåll och syfte.
Du var mycket väl förberedd och påläst på ditt ämne. Du talade fritt och anpassat efter innehåll och syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: