Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och analysera dikter ( Al Mu'allaqat)

Skapad 2018-11-13 14:31 i Modersmålsenhet BOU Alingsås
Vi kommer att läsa olika dikter och jobba med diktanalyser samt ta reda på lite fakta om författarens liv och om tiden då dikten skrevs.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Under några veckors tid kommer du att få läsa om Al Mu'allaqat som är en antologi med tio långa dikter av de mest kända arabiska författarna från förislamisk tid. Vi kommer att läsa olika dikter och berätta om vem som skrev dikterna, på vilket tid och vilka faktorer gjort att han skrev verken. Vi kommer även berätta om det gamla arabiska stamsamhällets livsföring och värderingar.

Innehåll

Ämne: ( Arabiska )

Arbetsområde: Dikter (Al Mu'allaqat)

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Under några veckors tid kommer du att få läsa om Al Mu'allaqat som är en antologi med tio långa dikter av de mest kända arabiska författarna från förislamisk tid.
Vi kommer att läsa olika dikter och berätta om vem som skrev dikterna, på vilket tid och vilka faktorer gjort att han skrev verken.   
Vi kommer även berätta om det gamla arabiska stamsamhällets livsföring och värderingar. 

Centralt innehåll:

Al Mu'allaqat är en antologi med tio långa dikter av de mest kända arabiska författarna från förislamisk tid.

Syfte:

Konkretiserade mål för eleven

Målet är att utveckla er förmåga att använda lässtrategier, förstå dikter på en djupare nivå samt att delta i diskussioner.

Eleven skall:

-kunna läsa, förstå och tolka olika diktformer samt ska kunna recitera en dikt.

- känna till olika diktformer .

-kunna upptäcka dikters budskap både det som står tydligt i dikterna och det som står mellan raderna.

- kunna läsa dikter tillsammans med andra och diskutera innehåll, mellan raderna och bortom raderna.

- kunna tolka vad författaren kan ha velat säga med dikten.

- lära sig att ord kan vara starka, vackra och betydelsefulla.

- kunna berätta om det gamla arabiska stamsamhällets livsföring och värderingar och jämföra de med nuvarande arabiska stamsamhällets livsföring.

- att kunna reflektera kring likheter och skillnader mellan olika kulturer.

Arbetsformer 

- tyst och hög läsning av dikter.

- samtal om lästa dikter.

- grupparbete eller individuellt arbete.

- muntliga redovisningar.

Undervisning:

Vi kommer att lära oss att läsa olika sorters dikter. Vi ska också jobba med diktanalyser och på så sätt lär du dig att förstå dikter bättre. Dessutom studerar vi några stora arabiska diktförfattare från förislamisk tid.

Vi kommer att använda olika lässtrategier: 

Före läsning

För att koppla på elevers förförståelse och erfarenheter gör vi:

- stryka under ord som inte du förstår och och gissa vad ordet kan betyda.

- läsa några gånger och försöka att förstå vad dikten handlar om.

- undersök dikten noggrant.

-ta reda på lite fakta om författarens liv och om tiden då dikten skrevs. Hur kan författarens liv hjälpa dig att förstå dikten? 

- vilka var de viktigaste historiska händelserna som författaren upplevde och påverkades av. 

Under läsning

Vi tränar följande lässtrategier genom att:

- läsa dikten några gånger, gärna högt.  

- förklara alla svåra ord?

- vad innehåller dikten? vad beskriver, skildrar eller uttrycker den?

- eleverna delas in i mindre grupper, läsa och diskutera om diktens betydelse.

- eleverna fundera noga igenom vilken stämning eller känsla uttrycker dikten? Vilka är orden eller uttrycken som skapar denna känsla?

- har författaren använt sig av bilder och symboler i dikten?

Efter läsning

För att kontrollera elevernas förståelse och utveckla deras förståelse gör vi följande:

- diskutera om vad vill dikten säga? Har dikten något tydligt budskap?

- ser elever flera plan, djupare eller ytliga, i dikten?

- är dikten bra eller dålig? Varför?

- är dikten uppbyggd efter ett bestämt mönster? Finns det rim, rytm, klang (assonans/allitteration)? Hur påverkar detta mönster känslan, stämningen i dikten?

Avslutningsvis kommer eleverna själva att göra en redovisning om en valfri dikt

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- läsa, analysera dikter och hur väl du kan diskutera och resonera om det du har läst.

- kunna förstå och tolka dikter.

- förstå budskapet i en dikt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9
 • Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  A 9

Matriser

Ml
Läsa och analysera dikter ( Al Mu'allaqat)

E
C
A
Ny nivå
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket och upphovsmannen
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Historiska och kulturella sammanhang
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: