Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delprov B, gammalt NP i Sv/SvA - Dåtid, nutid, framtid (2012)

Skapad 2018-11-14 08:48 i Britsarvsskolan Falun
Att använda för att synliggöra resultaten från NP.
Grundskola 8 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
De nationella proven i svenska/ svenska som andraspråk omfattar en del av de förmågor som finns med i kunskapskraven för ämnena. De prövar kunskaper och förmågor i muntlig och skriftlig framställning samt förmåga att läsa och förstå sakprosa och skönlitteratur. Nationella provet i sv/ sva omfattar tre delprov: * Delprov A Tala * Delprov B Läsa * Delprov C Skriva Det här delprovet prövar läsförmågan. Det är både ett övningstillfälle och ett bedömningstillfälle. Skolverket understryker att provresultatet är en del av betygsunderlaget och ska användas som ett stöd vid betygsättningen.

Innehåll

Syfte

- Ge dig ett övningstillfälle och läraren ett bedömningsunderlag.


Syftet med de nationella proven är i huvudsak att:

  • "stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning".
  • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå."

(Ur: "Svenska och svenska som andraspråk", lärarinformation 1, läsår 2017/2018, år 9, Skolverket)

Bedömning

"De nationella proven ska användas för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kursplanens kunskapskrav. De ska även användas som stöd för betygssättningen. Provresultaten är således en del av betygsunderlaget inför betygssättning tillsammans med det övrgia underlag som läraren samlat in under läsåret. Eftersom delprov A genomförs redan under höstterminen utgör resultatet på delprovet betygsunderlag för både höst- och vårterminen."

                 (Ur: "Svenska och svenska som andraspråk", lärarinformation 1, läsår 2017/2018, år 9, Skolverket)

Temat på 2012 års prov var Dåtid, nutid, framtid

I delprov B Läsa kommer vi att bedöma din förmåga att:

  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter.
  • tillämpa olika lässtrategier.
  • hitta efterfrågad information.
  • dra slutsatser utifrån det du läst.
  • granska och värdera innehåll, språk och struktur i texter.

 

 

 

 

 

Matriser

Sv SvA
Resultat av gammalt nationellt prov år 9 - Delprov B, Dåtid, nutid, framtid (läsförmåga)

JAG...

DELPROV B: LÄSFÖRMÅGA
Helhetsbedömning
behöver utveckla min förmåga att: - hitta konkreta uppgifter om sakförhållande som uttrycks i texten eller går lätt att sluta sig till. - förklara innebörd på ett begripligt sätt och reflektera över textens innehåll. - välja exempel ur texten och ge en motivering som fungerar i sammanhanget
hittar konkreta uppgifter om sakförhållanden som direkt uttrycks i texten eller går lätt att sluta sig till. förklarar innebörd på ett begripligt sätt och kan reflektera över textens innehåll. väljer exempel ur texten och ger en motivering som är svag
ger relevanta och motiverade exempel ur texten när sådana efterfrågas. ger självständiga och rimliga förklaringar och argument när egna reflektioner efterfrågas visar förmåga att tolka och dra slutsatser, se sammanhang och/eller göra jämförelser.
ger tydligt formulerade svar som har en logisk uppläggning. drar nytta av texterna och kopplar mina egna reflektioner till dem. sätter argument och förklaringar i relation till hela sammanhanget i texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: