Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi

Skapad 2018-11-14 09:52 i Ytterbyskolan Kungälv
Avsnitt samhällsekonomi klass 9
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Under höstens/vinterns kurs i samhällskunskap kommer vi att inrikta oss på området samhällsekonomi. Här kommer du bland annat att få sätta dig in i hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Vi kommer även att titta på orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

Innehåll

Syfte (övergripande färdigheter)

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Centralt innehåll (Vad):

Samhällsekonomi

 

 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet,  pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel. (Ekonomiska kretsloppet).

Undervisningens innehåll (Hur):

Vi kommer att ha genomgångar, arbeta med uppgifter och slutligen ha ett prov som eleverna ska skriva. Vi ska även gå igenom Sveriges välfärdssystem. Även här kommer eleverna få uppgifter att arbeta med.

 Viktiga begrepp som kommer att tas upp i detta avsnitt är:

 

byteshandel, köpare, säljare, utbud, efterfrågan, ekonomiskt kretslopp, produktionsfaktorer, arbetskraft, råvaror, realkapital, kunskap, konkurrens, fri konkurrens, monopol, oligopol, kartell, konkurs, direkt skatt, indirekt skatt, kommunal skatt, statlig skatt,  budgetproposition, BNP, högkonjunktion, lågkonjunktion, inflation, planekonomi, marknadsekonomi, blandekonomi, naturtillgångar, import, export.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9

Matriser

Sh
Matris Samhällskunskap ekonomi

E
C
A
Faktakunskaper
Du visar att du förstår det ekonomiska kretsloppet och koppling till vår välfärd.
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Begrepp och modeller
Förmåga att använda begrepp
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Samband
Förmåga att undersöka och beskriva ekonomiska samhällstrukturer
Du kan undersöka och beskriva hur olika samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur olika samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt
Du kan undersöka och beskriva hur olika samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: