👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa-Beta

Skapad 2018-11-14 14:24 i Diamanten Dibber Sverige AB
Förskola
Tillsammans med lärvännen Alfa-Beta vill vi förmedla läroplanens mål och bland annat göra språkinlärningen rolig och mer inspirerande för barnen.

Innehåll

BAKGRUND

Barnen lär sig språket i samspel med sin omgivning. Genom dagliga samtal med barnen utvecklas deras språk. På Hallonet uppmuntras barnen att använda det talade språket i den dagliga verksamheten. Pedagogerna är en förebild genom att sätta ord på händelser och saker. De äldsta barnen uppmuntras att använda språket vid konfliktlösning. I vissa situationer används tecken som stöd för att förstärka enstaka ord och händelser i det talade språket.

Lärvännen Alfa-Beta är ofta med under olika aktiviteter som riktar sig mot barnens språkutveckling. På samlingar tränar vi med barnen på veckodagarna, namnsång samt läser olika sagor så att barnen kan utveckla sina språkförmågor.

MÅL

Vi engagerar oss i att erbjuda alla barn på förskolan en rik och språkutvecklande miljö där barn kan lära både av varandra och av oss vuxna. Vi vill skapa språkutvecklande miljöer där barnen på olika sätt får tillgång till alla sina språk (tex via appar, QR-koder, sånger, ramsor, kortfilmer osv.) Det handlar om kommunikation. Att prata om olika språk och att vara nyfiken och ta tillvara på barnens olika förmågor och kunskap.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi har samlingar där vi ger alla barn språkutrymme, sjunger sånger, har rörelser och tränar rim och ramsor för att stimulera barnets språkutveckling. Vi använder sagan som hjälpmedel för språkstimulans. Vid sagoläsningen barnen är aktiva och berättar vad som händer i berättelsen. Vi arbetar mycket med leken, spelar pedagogiska spel och har olika former av samtal de tillsammans utforskar språk.

DOKUMENTATION

Vi har lärplatta och laptop som används som ett pedagogiskt redskap. Tillsammans med barnen tar vi kort och filmar. Dessa använder vi på olika sätt, bl.a. för att tillsammans med barnen dokumentera vårt arbete och reflektera över det.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Genom observationer, samtal och dokumentationer i bild och skrift blir det tydligt för oss vad barnen är intresserade av och vad de är upptagna med att lära sig just nu. Vår viktigaste uppgift som pedagog är att vi noga lyssnar på vad barnen talar om, när de talar med oss och med varandra.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18