Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalt lärande

Skapad 2018-11-15 09:22 i Förskolan Äppelgården Vaxholm Stad
Förskola
På Äppelgården har vi valt att arbeta med det digitala lärandet och detta gör vi genom ett temaarbete med barnen.

Innehåll

BAKGRUND

Enligt Lpfö98 reviderad 2016 står det följande om skapande och kommunikation: "Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning". I och med den reviderade läroplanen för förskolan, som kommer träda i kraft i Juli 2019, får digital- och kommunikationsteknik allt större utrymme i den dagliga verksamheten, det ingår att förskolan ska lägga grunden till ett kritiskt förhållningssätt hos barnen. Tanken är att tidigt bygga en källkritisk förmåga som ska rusta barn inför den informationsmiljö de möter på internet.

MÅL

Vi på Äppelgården ser att användandet av digital teknik är ett intresse hos de flesta barnen. Vi vill att användandet av det ska bil naturligt för barnen. De ska känna sig som producenter, inte konsumenter. Alla barn i förskolan ska få en likvärdig digital kompetens. Syftet med temat är att utveckla barnens förmåga att urskilja och utforska hur teknik fungerar. Syftet med temat är också att ge barnen förutsättningar att utveckla sitt talspråk och ordförråd, samt att skapa tillfällen för barnen att utveckla sin förmåga att berätta och ställa frågor. Vi vill också att barnen ska utveckla sin förståelse för andras integritet i samband med användandet av de digitala verktygen.

METOD

Tanken är att barnen på både avdelning Grön och Röd ska få ta det av det digitala lärandet, detta genom att ha barnen uppdelade i grupper. Grupperna kommer att få turas om att arbeta med bland annat programmering och källkritik. Barnen kommer också att kunna få ett reellt inflytande på vårt arbetssätt och innehåll genom samtal och diskussioner i grupperna. Att programmera handlar bland annat om att urskilja mönster, tänka logiskt, ge instruktioner och många gånger om att samarbeta. Att vara källkritisk är något som vi anser att barn behöver träna på, så det kommer vi också att jobba med i form av film- och bildskapande. Att ta hänsyn till andras integritet är något som kommer att vara aktuellt under varje gruppträff, vi jobbar med detta genom att bland annat fråga varandra om tillåtelse när vi vill ta bilder på någon.

DOKUMENTATION OCH UTVÄRDERING

Arbetet i liten grupp kommer att dokumenteras genom fotografier, film och skrift, både i gruppens gemensamma lärlogg och barnens enskilda lärlogg. Det som kommer att dokumenteras är barnens reflektioner kring det vi gör och upptäcker tillsammans utifrån nämnda mål. Arbetet kommer att pågå under en längre tid, och för att ge barnen möjligheter att utmanas vidare inom nämnda mål kommer utvärdering ske kontinuerligt under arbetets gång. Under vissa tillfällen kommer grupperna att gå igenom all dokumentation för att de själva ska få se vad vi gjort.

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: