Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering Sv åk 5

Skapad 2018-11-15 10:37 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 5 Svenska
Detta är en översikt över vilka områden och kunskapskrav vi kommer att arbeta med under höstterminen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Terminsplanering Sv år 4 VT-18

Godtagbar
God
Mycket god
Vad ska vi göra?Hur ska vi träna?
Läsa
Läsa med flyt samt välja och använda lässtrategier Göra sammanfattningar och visa läsförståelse Tolka och resonera om texters budskap samt beskriva sin läsupplevelse
Grundläggande Enkel
God Utvecklad
Mycket god Välutvecklad
• Läsförståelse • Gruppläsning - Habib • Egen tyst läsning • Högläsning - Zombiefeber
Skriva
Skriva olika slags texter med språklig variation Använda regler för stavning och skiljetecken Skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar
Viss variation Viss säkerhet
Förhållandevis god Relativt god säkerhet
God God säkerhet
• Zick Zack (argumenterande och berättande text) • Skriva en berättande text- processskrivande Skriva en förklarande text om djur (NO) Kortskrivning i samband med övningar till Zombiefeber.
Källkritik
Söka och sammanställa information samt kritiskt granska den.
Enkla resonemang
Utvecklade resonemang
Välutvecklade resonemang
• I sökande av information ska källa anges och en förklaring, i tal eller skrift, kring källans användbarhet.
Tala
Samtala om bekanta ämnen samt framföra egna åsikter Förbereda och genomföra muntlig framställning
Upprätthåller samtalet till viss del Enkla redovisningar
Upprätthåller samtalet relativt väl Utvecklade redovisningar
Upprätthåller samtalet väl Välutvecklade redovisningar
• Klassdiskussioner och särskilda övningar. • EPA • Gruppsamtal kring lästa texter • Redovisar olika ämnen med grundstrukturen Inledning – Huvuddel - Avslutning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: