Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och statistik ht-18, D-gruppen

Skapad 2018-11-15 13:38 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vad är möjligt och vad är inte möjligt? Vi bedömer risker eller chanser för att olika händelser ska hända, hur kombinatoriska principer kan användas och inom statistik tolkar vi tabeller och diagram, spridningsmått och histogram.

Innehåll

Mål

När du har jobbat med det här området ska du kunna:
 • förstå vad chans och risk är
 • beräkna sannolikheten av att en händelse ska inträffa
 • beräkna sannolikheten i flera steg
 • förklara vad som menas med beroende och oberoende händelser
 • beräkna antal kombinationer av olika möjligheter
 • hur spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar
 • tolka histogram

Arbetsbeskrivning

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Enskilt arbete

Du kommer bl.a. att arbeta med uppgifter kopplade till Prio matematik. Vi kommer att arbeta med metoder, begrepp och olika typer av problemlösning liksom träna på förmågorna kommunikation och resonemang. Du förväntas delta aktivt i diskussioner om hur uppgifter kan lösas och dokumentera detta enligt de matematiska principer som gäller.

Bedömning

Du bedöms utifrån kunskapskraven och följande förmågor under arbetets gång:

 •  Begrepp - din förmåga att använda relevanta begrepp och sambandet emellan olika begrepp.
 •  Metod - din förmåga att välja lämpliga metoder och kunna utföra dem med säkerhet på rutinuppgifter och problemlösning.
 •  Problemlösning - din förmåga att lösa uppgifter där metoden inte är uppenbar, att värdera lösningar och strategier.
 •  Resonemang - din förmåga att leda och följa matematiska resonemang och dra slutsatser av dessa.
 •  Kommunikation - din förmåga att föra samtal i matematiken, såväl skriftligt som muntligt, genom att använda dess uttrycksformer på ett tydligt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapskrav i matematik för åk 7-9 i 5 aspekter enligt Lgr11/NP

E
C
A
Begrepp (B)
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i VÄLKÄNDA sammanhang på ett I HUVUDSAK fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett I HUVUDSAK fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra ENKLA resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har GODA kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i BEKANTA sammanhang på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra UTVECKLADE resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i NYA sammanhang på ett VÄL fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett VÄL fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra VÄLFUNGERANDE resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metod (M)
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Eleven kan välja och använda I HUVUDSAK FUNGERANDE matematiska metoder med VISS anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med TILLFREDSSTÄLLANDE resultat.
Eleven kan välja och använda ÄNDAMÅLSENLIGA matematiska metoder med RELATIVT GOD anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med GOTT resultat.
Eleven kan välja och använda ÄNDAMÅLSENLIGA OCH EFFEKTIVA matematiska metoder med GOD anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med MYCKET GOTT resultat.
Problemlösning (P)
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett I HUVUDSAK fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med VISS anpassning till problemets karaktär samt BIDRA TILL ATT FORMULERA enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan BIDRA till att ge NÅGOT förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med FÖRHÅLLANDEVIS GOD anpassning till problemets karaktär samt FORMULERA enkla matematiska modeller som EFTER NÅGON BEARBETNING kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge NÅGOT förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett VÄL fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med GOD anpassning till problemets karaktär samt FORMULERA enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för VÄLUTVECKLADE och VÄL underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge FÖRSLAG på alternativa tillvägagångssätt.
Resonemang (R)
Föra och följa matematiska resonemang.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt SOM TILL VISS DEL FÖR RESONEMANGEN FRAMÅT.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt SOM FÖR RESONEMANGEN FRAMÅT.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt SOM FÖR RESONEMANGEN FRAMÅT OCH FÖRDJUPAR OCH BREDDAR DEM.
Kommunikation (K)
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med VISS anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ÄNDAMÅLSENLIGT sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med FÖRHÅLLANDEVIS GOD anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ÄNDAMÅLSENLIGT OCH EFFEKTIVT sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med GOD anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: