Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Babblarna

Skapad 2018-11-15 17:01 i Nolbäckens förskola Ale
Förskola
Vi planerar att arbeta med Babblarna som ett gemensamt tema för båda yngrebarnsavdelningarna på Nolhagens förskola. Eftersom varje figur i Babblarna står för olika delar av vår läroplan, kan vi på ett naturligt och lustfyllt sätt arbeta aktivt med läroplanens mål och riktlinjer. (Samtidigt är Babblarna något som barnen tycker om så detta tema är också något som speglar även barnens intresse)

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi upplever att Babblarna väcker glädje, nyfikenhet och lust hos barnen och vill därför vill vi arbeta med Babblarna på ett mer aktivt och medvetet sätt. 

Vi ser Babblarna som något som genomsyrar verksamheten och som ett verktyg i strävan att ge barnen möjlighet att utvecklas och lära inom många områden.

Babblarna är ett lekmaterial med avsikt att främja både språkutveckling och det sociala samspelet, vilket vi anser är ett bra hjälpmedel för vår barngrupp.

Då vi är två yngregrupper med många olika språk representerade, tänker vi att vi genom detta tema skapa en gemensam plattform i utvecklingen av språket.   

Mål

 •   Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

 

 

Omformulering av läroplansmål

Varje Babbel representerar ett område ur läroplanen:

 • Babba – språket - vi kommunicerar med hjälp av sånger, rim & ramsor, böcker, spel och i våra dagliga samtal.
 • Bobbo – rörelse - vi utmanar barnen att utveckla sin motoriska förmåga, koordination och balans i fysiska aktiviteter.
 • Bibbi – matematik - vi stimulerar till olika matematiska begrepp genom utvecklande lek och i olika rutinsituationer under dagen.
 • Dadda – natur/teknik - vi vill genom våra sinnen uppleva skogen, och det är barnens nyfikenhet, deras upptäckter och glädje som styr.
 • Diddi – skapande - vi utgår från barnens egen fantasi, intresse och förmåga, att skapa med hjälp av olika material och tekniker.
 • Doddo – känslor/socialt samspel - vi vill tydliggöra för barnen om sin egen och andras roll för att skapa goda möten där ledorden är :ömsesidighet, empati, samförstånd och förståelse.

 

 

 

Genomförande/metod

Eftersom varje figur i Babblarna står för en specifik del av läroplanen, kommer vi fokusera på en figur i taget. Vi planerar att våra nya vänner ska få flytta in här på Nolhagen, precis som vi själva har gjort under hösten. 

 

 

 Uppföljning sker i reflektion och analys verktyget (som finns längst ner som kommentarsfält i planeringen när den ligger på avdelningens sida)

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: