Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva olika texttyper

Skapad 2018-11-15 21:39 i Utsäljeskolan Huddinge
Grundskola 6 Svenska
"Sakprosa är lika viktig som sagor." Barbro Westlund, läs- och skrivutvecklingsforskare

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om olika former av sakprosa samt hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika typer av skrivna sakprosatexter.

Arbetssätt:

Vi ska läsa, analysera och skriva olika typer av insturerande, argumenterande, förklarande och beskrivande texter. Vi lär tillsammans i helklass samt i mindre grupper och par.  Vi använder oss av autentiska texter, exempeltexter ur läromedel, NE.se digitala läromedel, stödmallar och lärandematriser. 

Bedömning:

Dina kunskaper bedöms i enskilda skriftliga inlämningsuppgifter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Skriva instruerande text

E
C
A
Innehåll
Begripligt innehåll: * Instruktionens syfte framgår av rubrik och/eller innehåll. * textens syfte utvecklas något genom t ex beskrivningar, motiveringar.
Relativt tydligt innehåll: * Instruktionens syfte framgår relativt tydligt av rubrik och innehåll. * textens syfte utvecklas relativt tydligt genom t ex beskrivningar, motiveringar.
Tydligt innehåll: * Instruktionens syfte framgår tydligt av rubrik och innehåll. * textens syfte utvecklas tydligt genom t ex beskrivningar, motiveringar.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur: * Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom t ex punktform, steg, numrering.
Relativt väl fungerande struktur: * Texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad genom t ex punktform, steg, numrering. * texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men, så att.
Väl fungerande struktur: * Texten är sammanhängande och välstrukturerad genom t ex punktform, steg, numrering. * texten är uppbyggd med hjälp av fler och varierade sambandsord.
Språk
Viss språklig variation: * Ordvalet uppvisar viss variation. * texten riktar sig till läsaren genom ansatser till användning av uppmaningsform. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med viss säkerhet. * menings-byggnaden är i huvudsak fungerande.
Förhållandevis god språklig variation: * Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften. * texten riktar sig till läsaren genom relativt tydlig användning av t ex uppmaningsform, frågor, värderande ord. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med relativt god säkerhet. * menings-byggnaden är relativt väl fungerande och något varierad.
God språklig variation: * Ordvalet är varierat och passar uppgiften. * texten riktar sig till läsaren genom tydlig användning av t ex uppmaningsform, frågor, värderande ord. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med god säkerhet. * menings-byggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med viss säkerhet: * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. * Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med relativt god säkerhet: * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. * Relativt få stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med god säkerhet: * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. * Få stavfel finns.

Sv
Skriva argumenterande text

E
C
A
Innehåll
Begripligt innehåll. * en eller flera åsikter framgår * ett eller flera argument, som stödjer åsikten/åsikterna
Relativt tydligt innehåll. * en eller flera åsikter framgår relativt tydligt * ett eller flera utvecklade argument, som stödjer åsikten/åsikterna
Tydligt innehåll. * en eller flera åsikter framgår tydligt * ett eller flera väl utvecklade argument, som stödjer åsikten/åsikterna
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. * Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom t ex inledning, avslutning, styckeindelningen / styckemarkering.
Relativt väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad genom t ex inledning, avslutning, styckeindelningen / styckemarkering. * texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men, så att.
Väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och välstrukturerad genom t ex inledning, avslutning, styckeindelningen / styckemarkering. * texten är uppbyggd med hjälp av fler och varierade sambandsord.
Språk
Viss språklig variation. * Ordvalet uppvisar viss variation. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med viss säkerhet. * meningsbyggnaden används med viss säkerhet
Förhållandevis god språklig variation. * Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med relativt god säkerhet. * meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och relativt varierad.
God språklig variation. * Ordvalet är varierat och passar uppgiften. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med god säkerhet. * meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med viss säkerhet. * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. * Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med relativt god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. * Relativt få stavfel finns och de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. * Få stavfel finns.

Sv
Skriva beskrivande och förklarande text

E
C
A
Innehåll
Begripligt innehåll. * Förklarar på ett begripligt och något utvecklat sätt
Relativt tydligt innehåll. * Förklarar på ett relativt tydligt och relativt välutvecklat sätt
Tydligt innehåll. * Förklarar på ett tydligt och välutvecklat sätt
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. * Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom t ex inledning, avslutning, styckeindelningen / styckemarkering.
Relativt väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad genom t ex inledning, avslutning, styckeindelningen / styckemarkering. * texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men, så att.
Väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och välstrukturerad genom t ex inledning, avslutning, styckeindelningen / styckemarkering. * texten är uppbyggd med hjälp av fler och varierade sambandsord.
Språk
Viss språklig variation. * Ordvalet uppvisar viss variation. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med viss säkerhet. * menings-byggnaden är i huvudsak korrekt.
Förhållandevis god språklig variation. * Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med relativt god säkerhet. * menings-byggnaden är relativt väl fungerande och relativt varierad.
God språklig variation. * Ordvalet är varierat och passar uppgiften. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med god säkerhet. * menings-byggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med viss säkerhet. * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. * Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med relativt god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. * Relativt få stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. * Få stavfel finns.
Helhetsbedömning
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en beskrivande och förklarande text. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar relativt väl som en beskrivande och förklarande text. Textens innehåll och form är relativt väl passade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar väl som en beskrivande och förklarande text. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: