Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande Kristallen ht18/vt19

Skapad 2018-11-16 10:25 i Stormhattens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medskapande vuxna ger vi praktiska förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka temarum och vilket material som ska finnas i respektive rum. Tavlan där barnen väljer aktiviteter har en central roll i verksamheten. Ett syfte med tavlan är att stärka barnen i att stå för i det här fallet sitt val men sedermera ge barnen redskap för att ta ställning och våga stå för sin åsikt. Ett annat är att barnen så småningom ska få en förståelse för hur de val vi gör påverkar både oss själva och andra.

Innehåll

Planerade insatser

Tema Babblarna

Vi kommer arbeta vidare med Babblarna under detta fokusområde och synliggöra barns inflytande. Tillsammans med Babblarna kommer barnen få reflektera kring det vi gör på förskolan. Detta för att kunna synliggöra vad barnen tycker om att göra på förskolan.

Valtavlan

Under fokusområdet kommer vi vidareutveckla valtavlan och ge barnen mer inflytande över den. Valtavlan är ett sätt att visualisera för alla barnen vilka val som finns.

Stormötet

Vi kommer göra barnen mer delaktiga i våra stormöten. På så sätt tror vi att barnen kommer visa större hänsyn mot varandra under stormöten såsom att lyssna på varandra och känna att det blir viktigt för alla.

Lärmiljöer

Vi kommer prata kring vårt förhållningssätt i våra lärmiljöer på förskolan samt låta barnen ha inflytande över utformningen av lärmiljöerna, såsom inomhus och utomhus. Genom att de får inflytande tror vi att de kommer ta större ansvar för miljön och materialet.

Vardagssituationer

Vi kommer göra barnen mer medvetna om att de gör val i olika vardagssituationer. Detta för att de ska få större förståelse över vilka val som finns så att de successivt kan göra fler medvetna val.

 

Förväntade effekter

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…

  • vara delaktig i av- och påklädning
  • använda materialet och våra miljöer på ett omsorgsfullt sätt
  • kunna uttrycka att ”jag valde”
  • kunna stå för sitt/sina val

 

Metodval

Genom foto och film kommer vi dokumentera de processer och den utveckling som sker i barngruppen.

Nyckelbegrepp

  • Välja
  • Alla

Kännetecken

Att barnen kan uttrycka saker som "jag tycker..."

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: