Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet och hem

Skapad 2018-11-16 11:26 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
I år kommer vi att arbeta med begreppet identitet och allt som gör att du är du. Vi kommer att pratar om värdegrunden och säkerhet för att skydda din identitet. Vi kommer även att jobba med begreppet hem och dess betydelse för just dig.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
I år kommer vi att arbeta med begreppet identitet och allt som gör att du är du. Vi kommer att pratar om värdegrunden och säkerhet för att skydda din identitet. Vi kommer även att jobba med begreppet hem och dess betydelse för just dig.

Innehåll

Kursinnehåll mellanstadiet 2018/19 

Syfte och långsiktigt mål

(läroplan)

Centralt innehåll

(Kursplan)

Kunskapskrav

(Kursplan)

Undervisning och konkreta mål

Bedömningssituationer

ämnets syfte och de förmågor och kunskaper eleven ska utveckla

Vilket centralt innehåll som tas upp i arbetsmomentet

kravnivåer E/C/A

Vad vi gör för att arbeta mot de långsiktiga och konkreta målen

Vilka formativa och summativa bedömningar vi kommer att göra under momentet

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

läsa och analysera texter för olika syften,
värdegrund

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Beskrivande och förklarande texter för barn och unga med anknytning till företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp

Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst/relativt gott/gott flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande/ ändamålsenligt/ ändamålsenligt och effektivt  sätt, välja och använda lässtrategier. Genom att göra enkla, kronologiska/utvecklade/ välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss/ relativt god/ god koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande/god/ mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del/ utvecklade/ välutvecklade underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.

Identität

att presentera sig själv och andra

 

elever läser olika texter om olika personer, ställer frågor och funderar vad det är de fick reda på och om det finns mer information att hitta.

Vi sammanställa en lista med frågor och egenskaper

 

Vi gör ett porträtt av oss

skriva, gestalta, rita

 

genomgång av porträts, uppskatta andra, kommenterar snällt varandra

Eleven sammanfattar en av det lästa texterna med egna ord, kommenterar om det saknas information och vilket budskap texten har.

 

eleven kan ställa frågor

 

eleven kan uttrycka sig vänligt mot andra med hjälp av tillhörande ord och begrepp

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Synonymer och motsatsord

Eleven kan med ett i huvudsak fungerande/ ändamålsenligt/ ändamålsenligt  och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt/ utvecklat/ välutvecklat sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del/relativt väl/ väl upprätthåller samtalet. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss/relativt god/ god tydlighet.

gruppsamtal: Hur blir jag den jag är? Förändras jag? Vad präglar min personlighet?

 

Tankekarta om elevens JAG och förändringar, jämförelser mellan olika perioder i livet, som Babies, på dagis, i skolan, om 20 år

eleven samtala med klasskompisar

eleven ställer då frågor och dra slutsatser

 

Eleven gör en tankekarta som hjälper hen vid senare skrivuppgifter

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse

Beskrivande och förklarande texter för barn och unga med anknytning till företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp

Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig enkelt/utvecklat/ välutvecklat i skrift med viss/relativt god/ god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.Eleven använder då med viss/ relativt god/ god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan med ett i huvudsak fungerande/ ändamålsenligt/ ändamålsenligt  och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt/ utvecklat/ välutvecklat sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del/relativt väl/ väl upprätthåller samtalet. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss/relativt god/ god tydlighet.

utforska betydelsen av ditt namn

Vad betyder namnet?

Varför har jag fått det?

Var det en speciell dag, när jag föddes?

Gillar jag mitt namn? (förklara)

Fråga föräldrar (läxa)

utforska på internet

egna funderingar

 

Läraren ger ett exempel på sitt eget eller ett fiktivt namn

 

Hur var det för i tiden? Hur fick man sitt efternamn.

Läsa och analyserar faktatexter.

eleven skriver en text om sitt namn

eleverna byter texter med varandra (kompisbedömning)

Rätta sedan eventuella fel och kommentarer i sina egna texter


Med hjälp av en checklista “Goda läsare” läser och sammanfatta eleven en faktatext.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.Värdegrund

Värdegrundsfrågor, jämställhet och likabehandling

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Så ser jag mig. Så ser andra mig. Självuppskattning och att uppskatta andra

Skillnader mellan pojke och flicka? Vilken roll spelar mitt kön? För mig? för andra? I samhället Tyskland/Sverige?

 

Vad kan andra göra med min identitet? (Sociala medier)

Hur mycket ska jag visa av mig och min identitet på till ex facebook. Kan man använda informationen jag lägger ut för att skada mig?

eleven uttrycker egna åsikter, diskutera i grupp

att leta informationen på nätet

att använda sig av en checklista och följa instruktioner

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt/utvecklat/ välutvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

Var kommer jag ifrån?

Var har jag mina rötter?

Vad kallar jag hem?

 utforska, fråga förälder, mor-/farförälder

 

Sammanställa all information

Förbereda en presentation med hjälp av checklista “muntliga presentationer”

muntlig presentation

med hjälp av power point

pratar jag fritt

har jag en röd tråd

har jag stödbilder

...

Matriser

Ml
MCL Mall - Matris åk4-6

E
C
A
LÄSA
du läser med visst flyt och använder lässtrategier på ett fungerande sätt
du läser med relativt gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
du läser med gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
LÄSA
du gör enkla kronologiska sammanfattningar och kommenterar med viss koppling till sammanhanget
du gör utvecklade sammanfattningar med relativt gott koppling till sammanhanget och visar god läsförståelse
du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till sammanhanget och visar mycket god läsförståelse
LÄSA
du beskriver på ett enkelt sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett utvecklat sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett välutvecklat sätt om texternas tydligt budskap
SKRIVA
du kan uttrycka dig enkelt med viss språklig variation i skrift
du kan uttrycka dig utvecklat i skrift med en relativt god språklig variation
du kan uttrycka dig väl utvecklat i skrift med mycket god språklig variation
SKRIVA
du kan med viss säkerhet använda grundläggande regler i skrift och tal och stava ord du använder ofta
du kan med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
du kan med mycket god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
SPRÅKJÄMFÖRELSE
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett enkelt sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett utvecklat sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett välutvecklat sätt
TALA
du samtalar på ett enkelt sätt med huvudsak fungerande ordförråd
du samtalar på ett utvecklat sätt med ändamålsenligt ordförråd
du samtalar på ett välutvecklat sätt med ett ändamålsenligt och effektivt ordförråd
TALA
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs till en viss del
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs relativt väl
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs väl
TALA
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med viss tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med relativt god tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med mycket god tydlighet
KULTUR
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett enkelt sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett utvecklat sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett välutvecklat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: