Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp-matematik, tid, tabeller & diagram år 4

Skapad 2018-11-16 14:06 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 Matematik
Matematik handlar om förståelse för talens värde i förhållande till varandra. Det finns ett tydligt system i hur matematiken fungerar och om man letar så hittar man matematik överallt. Matematik har till och med ett eget språk med egna matematik ord. Följ med oss in i matematikens värld.

Innehåll

Metod

Tidsplan: Vi kommer att arbeta med dessa områden under slutet av höstterminen och början av vårterminen:

 • Tid, tabeller och diagram

Undervisning och avstämning: Vi kommer ha muntliga genomgångar varje vecka där vi går igenom de olika momenten och matematiska begrepp som berörs under veckan. Vi kommer att använda konkret material vid behov och göra gemensamma praktiska uppgifter. 

Istället för veckans problem och våra mattegrupper kommer vi träna problemlösning, att kommunicera och resonera genom att följa en serie från UR Skola som heter "Spegelvänd". Utifrån denna serie som består av 8 avsnitt kommer vi att diskutera och resonera kring olika begrepp och områden inom matematiken.


Varje kapitel som vi arbetar med är indelade i olika delkapitel som i sin tur är indelade i 3 olika svårighetsnivåer. Du kommer själv eller tillsammans med ämnesansvarig att  välja vilka två nivåer du kommer att arbeta med. Under områdets gång kommer vi också att arbeta med "tänk och räkna", "kan du förklara", "kan du begreppen" och blandade uppgifter.

Arbetet kommer att ske både enskilt och i grupp, muntligt och skriftligt.

Vi kommer att genomföra en diagnos efter ett par veckor för att se om något behöver repeteras eller om man kan arbeta vidare och fördjupa sig.

Under terminens gång kommer Lpp:n att förändras då jag kommer lägga till korta filmer med genomgångar på det vi arbetat med. Tanken med dessa filmer är att man kan repetera och ta igen om man tex varit sjuk. Nedan kan man också att se betingen för varje vecka, om man tex är sjuk eller ledig.

Självskattning och bedömning

Den formativa bedömningen kommer att ske muntligt fortlöpande under årets gång och ett skriftligt omdöme skrivs varje termin och finns att läsa på Unikum.

Efter varje område ska du reflektera kring följande frågor (FFF) på lärloggen: 

 • Detta vill jag framhålla...
 • Detta behöver jag förbättra...
 • Detta skall jag förändra...

 

Använd dig av vår mall självskattning...

Vi kommer också att använda en formativ bedömning som du skall fylla i innan vi börjar med området för att fyllas i ännu en gång när området avslutas. Denna självskattning kommer att läggas ut på lärloggen på Unikum före och efter varje avslutat kapitel tillsammans med din reflektion.

 

Enskilt veckobeting:

Vecka:

Enskilt beting:

49

Räkna 2 nivåer på 3.1

Nivå 1-2 uppg. 450-474

Nivå 2-3 uppg. 459-483

 

50

Räkna 2 nivåer på 3.2

Nivå 1-2 uppg. 484-497

Nivå 2-3 uppg. 489-503

 

Räkna 2 nivåer på 3.3

Nivå 1-2 uppg. 504-517

Nivå 2-3 uppg. 510-523

 

51

Räkna 2 nivåer på 3.4

Nivå 1-2 uppg. 524-534

Nivå 2-3 uppg. 528-538

 

 

2

Räkna 2 nivåer på 3.5

Nivå 1-2 uppg. 539-548

Nivå 2-3 uppg. 543-552

 

Räkna 2 nivåer på 3.6

Nivå 1-2 uppg. 553-560

Nivå 2-3 uppg. 556-563

 

3

Räkna 2 nivåer på blandade uppgifter

Nivå 1-2 uppg. 564-576

Nivå 2-3 uppg. 569-581

 

4

Räkna Träna mer/fördjupning

Vilka uppgifter som ska göras finns på Unikum efter diagnosen är gjord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förutom att det finns länkar under respektive vecka till övningsuppgifter kan man också gå in på länken som är kopplad till vår mattebok och träna på respektive delkapitel:

http://webbapp.liber.se/matematikboken-alfa/#/3-tid-tabeller-och-diagram

Vecka 49 (klockan):

Länkar att träna klockan på:

https://www.elevspel.se/amnen/matematik/klockan.html

Spegelvänd (avsnitt 1):

https://urskola.se/Produkter/193912-Spegelvand-Spegeln?cmpid=del:cl:20181116:urskola

ORD OCH BEGREPP I AVSNITTET: Binära tal, tallinje, sannolikhet och tallinje.

 

FUNDERA OCH DISKUTERA

 

Lis mormor förklarar på ett väldigt tydligt vis vad sannolikhet är. Arbeta i er mattegrupp och kom tillsammans på minst ett liknande sätt att förklara och visa begreppet sannolikhet för någon som inte vet vad det är.

Skriv ett hemligt meddelande med hjälp av det binära alfabetet. Byt med varandra i gruppen och försök att läsa meddelandena. 

Vecka 50 (räkna med tid och enheter för tid):

Räkna med tid:

 

 

Enheter för tid:

 Tid mäts i tidsenheterna sekund (s), minut (min), timme (h), dygn, vecka, månad och år.

 

 

1 år = 12 månader = 4 kvartal = 52 veckor = 365 dygn

 

1 vecka = 7 dygn

 

1 dygn = 24 h (timmar)

 

1 h = 60 min

 

1 min = 60 s

 

1 halvtimme = 30 minuter

 

1 kvart = 15 min

 

 

Timme: är en tidsenhet som förkortas h eftersom timme heter hour på engelska.

Spegelvänd (avsnitt 2):

https://urskola.se/Produkter/193913-Spegelvand-Kompassen

ORD OCH BEGREPP I AVSNITTET: Ange tid, frekvens, ljudvågor, grader (vinkel), väderstreck, kompass och multiplicera med 10.

Vi spelar klockmemory i våra mattegrupper.

 

Vecka 51 (tabeller):

Det finns olika typer av tabeller som vi använder oss av i vardagen; tidtabeller, tv-tablån , avståndstabeller, etc.  Man kan också göra en tabell och samla information när man gör en undersökning, en så kallad frekvenstabell.

Favoritsmak

Avprickning

Frekvens

Choklad

IIII

4

Lakrits

II

2

Sött

I

1

Surt

III

3

 

Spegelvänd (avsnitt 3):

https://urskola.se/Produkter/193907-Spegelvand-Soluret

 

ORD OCH BEGREPP I AVSNITTET: skala, solur

 

FUNDERA OCH DISKUTERA:

Hur bra är egentligen ett solur?

Tänk om det är molnigt! Diskutera för- och nackdelar med ett solur och med andra typer av klockor.

Digital eller analog klocka – vilket är bäst? 

I vilka olika sammanhang i vardagen kan det vara bra att kunna använda:

 • skala?
 • omvandling av olika måttenheter?

 

Vecka 2-3 (diagram):

 

Människor tycker om färger och bilder. Därför är det vanligt att redovisa tabeller och information med diagram. Vi ska prata om fyra olika typer av diagram: Stapeldiagram, stolpdiagram, cirkeldiagram och linjediagram.

Stapeldiagram: Är ett diagram där man visar resultatet av en undersökning med staplar som är lika breda.

 

 

 

 

Cirkeldiagram: Denna typ av diagram passar bra för att illustrera hur delar förhåller sig till helheten.

 I en skola med 60 elever gjordes en undersökning om vilken av fyra blommor var deras favorit. Resultatet ser du i cirkeldiagrammet.

 

 

 

 

 

 

Linjediagram: Denna typ av diagram används ofta för att illustrera hur något förändras med tiden.

Linjediagrammet visar hur temperaturen förändrats under en dag i juli.

 

 

Stolpdiagram:  Denna typ av diagram använder man ofta när man vill visa hur många det finns av något, tex hur många syskon eleverna i en klass har eller hur många mål man gjort på en match.

 

 

Spegelvänd (avsnitt 4):

https://urskola.se/Produkter/193908-Spegelvand-Pianot

 

ORD OCH BEGREPP I AVSNITTET: Karta, avstånd, hastighet, geometriska former, hypotenusa, pythagoras sats.

 

Diskutera och genomför följande uppgift i era grupper:

Vi arbetar med linjediagram och hastighet. I den här tabellen visas den hastighet som Li pratade om att hon och Greger skulle kunna cykla.

 

Sträcka

Tid

20 km

60 min + 20 min= 80 min

15 km

1 h= 60 minuter

5 km

20 minuter

 

Hon nämnde hur många km de kom på en viss tid. Markera värdena från tabellen i ett diagram. Kalla y-axeln för sträcka med enheten km och x-axeln för tid med enheten minuter. Vad upptäcker ni? Resonera i grupper och berätta för de andra vad ni kommit fram till.

 

Vecka 4:

Spegelvänd (avsnitt 5):

https://urskola.se/Produkter/193909-Spegelvand-Schackspelet

 

ORD OCH BEGREPP I AVSNITTET: datum och koordinatsystem

 

Aktivitet:

Vi spelar sänka skepp.

 

Vecka 5:

Spegelvänd (avsnitt 6):

https://urskola.se/Produkter/193910-Spegelvand-Vagen

 

ORD OCH BEGREPP I AVSNITTET: abakus, (olika hjälpmedel att räkna), noter

 

Aktivitet:

 

Vi pratar om olika symboler man använt förr för att räkna samt gör en uppgift med symboler samt lär oss använda miniräknaren och spelar ett "miniräknarrace"

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Diagnos 3 Alfa

Diagnosen har testat av följande:

osäker
ganska säker
säker
Ny nivå
Ange en given tid i digitaltid
Tex: halv elva på förmiddagen
Ange digitaltid utifrån en klockbild
Räkna ut tidsskillnader
Tex: 13:45-14:30 18:05-19:30
Skriva datum på flera olika sätt
Tex: 4 januari 2001 010104 2001-01-04
Använda enheter för tid
Tex: 1 dygn=___timmar 3 timmar= ____minuter
Läsa av och använda stapeldiagram
Träna mer:
uppgift 582-586
uppgift 587-588
uppgift 589-591
Träna mer:
uppgift 592-594
uppgift 595-598
uppgift 599-600
Fördjupningen:
uppgift 601-606
Problemlösning:
uppgift 1-4
uppgift 5-8
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: