Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i SV år:3

Skapad 2018-11-18 20:17 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
En planering för undervisningen i svenska. Där vi arbetar med att integrera svenskan i alla ämnen samt boken "Språkskrinet".
Grundskola F – 9
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter. Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt. Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

 

Mål

Målet är att du i slutet av det här läsåret skall ha förbättrat din förmåga att:

- Läsa texter med flyt.
- Återge vad du har läst.
- Diskutera texters budskap/syfte och koppla till egna erfarenheter.
- Vid boksamtal ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
- Skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
- Använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava vanliga ord rätt.
- Skriva olika typer av texter. 
- Kombinera text och bild för att förstärka budskapet.
- Ge och ta respons, och bearbeta dina texter.
- Känna till olika lässtrategier.

 

 

Detta kommer vi att arbeta med

 • läsa enskilt och tillsammans med andra
 • samtala om texter
 • skriva olika typer av texter med stöd av tankekarta
 • arbeta med språklära
 • träna på att redovisa muntligt
 • träna på att bearbeta samt ge respons på texter

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd utifrån hur du utvecklar din förmåga att läsa, skriva tala och lyssna, samt hur du visar att du arbetar med de skoluppgifter som du får av din lärare.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Svenska år 3

På väg att nå målet
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa
 • Sv  1-3
Du kan med flyt läsa texter som handlar om saker du känner till. Du använder metoder som fungerar bra.
Läsförståelse
 • Sv  1-3
Du kan förstå vad du läser. Du berättar på ett enkelt sätt vad du tycker är viktigt i texten.
Diskutera texter
 • Sv  1-3
Du kan diskutera tydliga budskap i texter på ett enkelt sätt. Du jämför det med något du själv varit med om.
Skriva
 • Sv  1-3
Du kan skriva enkla texter på dator och med en handstil som går att läsa.
Stavning
 • Sv  1-3
Du kan stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i texter som handlar om saker du känner till.
Skrivregler
 • Sv  1-3
Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken.
Skriva berättelser
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du kan skriva berättelser med tydlig början, handling och slut.
Informationssökning
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du kan söka information från en källa som någon visar dig. Du kan skriva en enkel faktatext med den viktigaste informationen.
Använda begrepp
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du kan använda faktaord som hör ihop med det du skriver om. Du skriver så att det är tydligt vad texten handlar om.
Använda bilder
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du kan använda bilder till texten för att tydligare förklara det du skriver om.
Utveckla texter
 • Sv  1-3
Du kan ge enkla omdömen om dina och andras texter med hjälp av frågor.
Samtala
 • Sv  1-3
Du kan prata med andra om saker som du känner till. Du ställer frågor, ger kommentarer och säger vad du tycker.
Tala
 • Sv  1-3
Du kan berätta om saker som händer i vardagen så att det är lätt för den som lyssnar att förstå.
Muntliga instruktioner
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Kommentar

På väg att nå målet
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: