Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5A

Skapad 2018-11-18 21:51 i Mörarps skola Helsingborg
Vi kommer att jobba med fem olika matteområden. Det är stora tal, där du får lära dig att läsa och skriva stora tal upp till 100 000 och addera, subtrahera, dividera och multiplicera inom talområdet. Geometri där du får lära dig hur man räknar ut area och omkrets på en rektangel. Du kommer även få arbeta med skala. Decimaltal, där du får lära dig vad decimaltal, tiondelar och hundradelar är för något. Du får även lära dig att addera, subtrahera och storleksordna dessa. Vikt och volym, kunna de olika enheterna, växla mellan samt jämföra dessa. Temperatur och diagram, där du får träna dig i att bli säker på hur du läser av en termometer och ett linjediagram. Du får även lära dig att räkna ut medelvärde och läsa och förstå ett cirkeldiagram.
Grundskola 5 Matematik
I matteborgen 5A följer vi med familjen Borg som lotsar oss genom olika områden inom matematiken. Häng med och utveckla dina förmågor!

Innehåll

Mål 

Du ska utveckla din förmåga att:

Problemlösning -

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

Begrepp

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Metod

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Resonemang

 • föra och följa matematiska resonemang.

Kommunikation

 • använda matematikens uttrycksformer och begrepp för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Du ska även utveckla dina matematiska färdigheter.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att utgå ifrån matteboken "Mattborgen 5A".

Matte Borgen är indelad i olika kapitel, där varje kapitel avslutas med ett Diagnostiskt prov (DP). Provets resultat ger sedan en bild av hur man går vidare; - repetition eller fördjupning.

Varje nytt kapitel (avsnitt) inleds med en genomgång av målen för det aktuella kapitlet och vilka begrepp som är aktuella.

Eleverna arbetar sedan med uppgifterna både enskilt och i par/grupp.

Vi kommer att arbeta praktiskt med laborativt material.

Vi arbetar med digitala verktyg, Bingel och andra matteappar.

Kapitel vi kommer arbeta med i boken "Matteborgen 5A"

Stora tal

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna :

 • läsa och skriva tal inom talområdet 0-100 000
 • ordna tal efter storlek
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
 • använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"
 • avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet

Geometri

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna :

 • räkna ut en rektangels area
 • använda enheterna cm² och m² för area
 • använda enheterna meter, kilometer och mil
 • förstå och använda skala

Decimaltal

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • vad decimaltal och "en hel" innebär
 • skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
 • skriva tal som helheter med tiondelar och hundradelar
 • storleksordna decimaltal
 • addera och subtrahera enkla decimaltal

Vikt och volym

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • jämföra och använda enheterna liter, deciliter, och centiliter
 • växla mellan olika volymenheter
 • jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
 • växla mellan olika viktenheter

Temperatur och diagram

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • läsa av termometern
 • läsa av och förstå linjediagram
 • rita linjediagram
 • räkna ut medelvärde
 • läsa av och förstå cirkeldiagram

Bedömning

Du kommer bedömas i de olika förmågorna. Dessa förmågorna kommer att bedömas i löpande text inför utvecklingssamtalen.

Under terminens gång kommer löpande bedömning att ske i matrisen efter varje kapitel. Nedan finns en matris. I matrisen bedöms främst de matematiska färdigheterna.

Så här visar du som elev att du nått målen:

Muntligt och skriftligt arbete under lektioner, enskilt och i grupp.

Diagnoser

Prov / muntliga och skriftliga

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen 5A

Stora tal
När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna :
Läsa och skriva tal inom talområdet 0-100 000.
Ordna tal efter storlek
Addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
Använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"
Avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet
Geometri
När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna :
Räkna ut en rektangels area
Använda enheterna cm² och m² för area
Använda enheterna meter, kilometer och mil
Förstå och använda skala
Decimaltal
När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:
Vad decimaltal och "en hel" innebär
Skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
Skriva tal som helheter med tiondelar och hundradelar
Storleksordna decimaltal
Addera och subtrahera enkla decimaltal
Vikt och volym
När du har arbetat med det här kapitlet ska du:
Jämföra och använda enheterna liter, deciliter, och centiliter
Växla mellan olika volymenheter
Jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
Växla mellan olika viktenheter
Temperatur och diagram
När du har arbetat med det här kapitlet ska du:
Läsa av termometern
Läsa av och förstå linjediagram
Rita linjediagram
Räkna ut medelvärde
Läsa av och förstå cirkeldiagram
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: