Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslyftet: Petter och hans fyra getter

Skapad 2018-11-19 08:51 i Björkbackens förskola Bollnäs
Förskola
Vi ska arbeta med boken ”Petter och hans fyra getter” som en del av arbetet i läslyftet. Detta gör vi för att stärka barnens språkutveckling.

Innehåll

Nuläge

 Under läsåret 2018/2019 är vi några pedagoger som går skolverkets kompetensutveckling läslyftet som heter Läsa och berätta. Läslyftet syftar till att utmana och stimulera barns språk-, läs -och skrivutveckling samt att ta tillvara barns intresse för texter, bilder och bildspråk. Läslyftet är indelat i fyra moduler:

  •   Högläsning
  •   Samtala om texter
  •   Berätta
  •   Läsmiljö och läsande förebilder

Mål

Målet är att barnen ska få en inblick i det skrivna språket genom berättandet och få lust att själva utforska böcker. Vi vill att barnen ska förstå innehållet i sagan och stärka sin språkförmåga.

Syfte

Alla barn har rätt till en bra språkutveckling. Vi vill att barnen ska stärka sin språkförmåga och väcka sin läslust. Att de ska utveckla sin fantasi och föreställningsförmåga, talspråk och ordförråd, berättande och förmåga att uttrycka tankar, intresse för bild och text och deras förmåga att förstå sin omvärld.

Genomförande

I första modulen i läslyftet, högläsning läser vi boken ”Petter och hans fyra getter”. Vi startar med en bildpromenad där vi bläddrar igenom boken från början till slut och tittar och pratar om bilderna. Vi erbjuder även sagan på fler uttryckssätt, såsom flanosaga, qr-saga, konkret material för att berätta och leka sagan.

På samlingarna med hela gruppen läser vi sagan i form av flano. När vi läser flanosagan så använder vi oss av tecken som stöd för att förstärka vissa ord, såsom färger, antal etc. Boken läser vi i mindre grupper med ca 2-4 barn/grupp. Vi kommer även att försöka att väva in skapande, musik och digitala verktyg i vårt arbete kring sagan för att vidareutveckla arbetet.

Alla barn i ekorrgruppen på Tallen ska bli delaktiga i arbetet.

Eftersom läslyftet sträcker sig under hela läsåret så är planen att vi arbetar med de fyra modulerna under hela året.

Dokumentation under lärprocessen

Vi kommer att dokumentera arbetets gång och metod, barnens lärande under arbetet med sagan. Vi dokumenterar kontinuerligt under arbetets gång.

Ansvar

All personal på avdelningen tar ansvaret för arbetet.

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar kontinuerligt på våra avdelningsplaneringar med hjälp av foton etc på våra iPads.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: