Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun Fyrklövern v47

Skapad 2018-11-19 13:55 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun v47

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

 • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
 • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
 • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
 • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
 • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
 • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
 • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
 • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger Marie Landin, Emelie Holmström 

Vecka:      47

Mål- och kunskapsområde:    Teknik Värdegrund (Lika/olika)  

Nyfikenhetsfråga: I vilka sammanhang uppmärksammar barnen teknik?     

 

Barnets gör:

Arbetar i de olika mötesplatserna vi erbjuder på avdelningen. Fokuserat och engagerat. Samtalar och hjälper varandra. Vill vara på avdelningen. Frågar varandra om de kan hjälpa till.

Använder begreppet teknik i leken, De rullar och använder sig av Lutande planet i leken

     

Pedagogerna tänker:

Vi behöver utmana barnen med verkliga problem för att de ska bli genuint intresserade av undervisningen.

Det blir möjligt för barnen att utforska lutande planet och hjulet för att vi erbjuder materialet i våra miljöer.  

Barnen har inte visat något större intresse när vi visat bilder för att reflektera med barnen

  Vi hör barnen säga "Ska jag hjälpa dig?"

Analys/sammanställning lärande:De är problemlösningsinriktade. Kanske måste vi göra på ett annat sätt eller ställa andra frågor då vi reflekterar med dem.

     Har vi alla med oss? Vi har erbjudit flera olika undervisningssituationer med olika material och miljöer för att stimulera olika barns olika intressen. Efter att ha varit i rörelse har de varit mer intresserade av att reflektera. Våra metoder är framgångsrika och vi ser resultat. Vi ser att barnens förmåga och lust att bygga utvecklas på avdelningen

Hur går vi vidare? Nästa steg? Säkerställa att alla har deltagit i någon undervisningssituation. Fokusera på att sätta upp dokumentation över den teknik vi upptäckt och de begrepp vi fått med oss på vägen

Vi undervisar och utforskar hävstången

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

De konstruerar lutande plan i olika former i leken. Rollekar, Är de här teknik. Språket. Samspel

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

Konstruktion av grupper och byggen    

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

Hur vi ska gå vidare? Hur kan vi få in undervisningen i leken ännu mer? Upplever inte riktigt att alla är intresserade och nyfikna och undersöker

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

Hur uppmuntrar vi barnen att lösa problem på olika sätt i vårt arbete med teknik ?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Hävstången

Kopplingar till läroplanen

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: