👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bornholmsmodellen

Skapad 2018-11-19 14:25 i Gylle skola Borlänge
Gemensam PP-mall för Gylle Skola i Borlänge.
Grundskola F Svenska
Bornholmsmodellen - en väg till skriftspråket. Vi samtalar och använder oss av bildkort och ordkort. Vi gör olika språklekar som utförs systematisk utifrån bornholmsmodellen så att vi går kan uppnå en läsinlärning och genom detta kan vi även upptäcka lässvårigheter. Allt arbete sker i större grupp och i lekarna kan alla barn vara delaktiga.

Innehåll

Bornholm

Bornholmsmodellen bygger på ett forskningsprojekt som skedde på Bornholm i Danmark, materialet utgavs 1994.

Elever som får ägna en lite stund varje dag åt språklekar klarar läs och skrivinlärningen bättre i skolan.

 

 

 

 

Tidsplan

Dagligen under höstterminen.

Förmågor att utveckla

Språkliga lekar leder till språklig medvetenhet. Eleverna blir medvetna om språkets ljudmässiga uppbyggnad. Fonemisk medvetenhet  handlar om språkets byggstenar som är fonem.

Kommunikativ förmåga: Samtala, formulera och motivera.

Metakognitiv förmåga: Reflektera.

Begreppslig förmåga: Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.

Mål

Kunna ge och ta muntlig information. Känna till och förstå rutin och struktur i en arbetsgång.

Ge eleverna möjlighet att utveckla sitt intresse och förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om olika typer av texter och händelser.

Kan använda de svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

 

Arbetssätt, metod och material

Övningarna i detta material är till för att utveckla fonemisk medvetenhet hos eleverna som en förberedelse för läsinlärningen.

I lekens form utvecklar eleverna sin språkliga medvetenhet, sitt ordförråd, grammatiska kompetens samt uttal och språkmelodi.

Material; lego, kort med alfabetet, bilder, bildkort, enkelt kartläggningsmaterial och textremsor. Eleverna får lyssna till kortare och längre instruktioner och följa dem därefter.

 

Bedömning

Eleverna får visa sina kunskaper genom att lyssna, reflektera, analysera samt diskutera innehållet tillsammans med sina klasskamrater och lärare, detta i både helklass och mindre grupp.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Rim, ramsor och andra ordlekar.
    Gr lgr11  -
  • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
    Gr lgr11  -