Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Läsa och analysera

Skapad 2018-11-21 08:52 i Furudals skola Rättvik
Den här planeringen är övergripande för all läsning i skolan. Vi läser många olika texter med många olika syften. Några exempel är egen skönlitterär läsning, läsning för inhämtning av kunskap i olika teman, gemensam högläsning och nyhetsläsning. Vi läser även dikter, recept, innehållsförteckningar, register och många andra typer av texter.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi läser många olika texter med många olika syften. Några exempel är egen skönlitterär läsning, läsning för inhämtning av kunskap i olika teman, gemensam högläsning och nyhetsläsning. Vi kommer jobba med läsning av olika slag, och resonera och analysera kring detta.

Innehåll

Följande delar ut kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

 • få möta och få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen,
 • utveckla ditt intresse för att läsa,
 • utveckla kunskaper om olika former av sakprosa och skönlitteratur så som, reklamtexter, artiklar och förklarande texter.
 • ges möjligheter att utveckla dina kunskaper om det svenska språket.
 • träna på olika lässtrategier för upplevelseläsning och för användning av sakprosa,
 • utveckla ditt språk, den egna identiteten och din förståelse för omvärlden,
 • utveckla din förmåga att strukturera din läsning av sakprosa/faktatexter för att minnas och förstå dess innehåll.
 • möta texter med ett källkritiskt förhållningssätt och försöka se om texter har tendens/syfte att få oss att tänka eller känna i enlighet med avsändarens önskan.

Arbetssätt

 • Samtala i mindre grupp och i stor grupp om innehåll i texter vi läser tyst eller högt.
 • Läsa högt för mindre och större grupp. Träna på att läsa med flyt och inlevelse.
 • Du ska få öva på olika lässtrategier och lästekniker så att du kan förstå och tolka texter (läsa mellan raderna) och hitta svar på frågor om texten mm.
 • Du ska få möta olika texter tillsammans med lärare och kamrater och samtala om typiska textdrag.
 • Träna på att förstå vad ord betyder med hjälp av av lässtrategier eller ex ordlista.
 • Måla/illustrera det vi läser eller koppla texter till andra estetiska uttryck.
 • Du ska få läsa böcker ur olika genrer som utmanar dig på olika sätt.
 • Läsa tyst för att få upp läshastighet och ökad förståelse.
 • Gå till biblioteket med klassen
 • Skriva enkel bokrecension/textanalys.
 • Jobba med källkritik genom att ta reda på avsändaren och fundera på dess syfte. 
 • Söka fakta om författaren
 • Jämföra olika böckers innehåll med hjälp av analys
 • Gruppdiskussioner 

Bedömning

 • Du ska visa dina kunskaper genom att aktivt delta i de olika samtalen vi har om texter.
 • Du ska kunna visa att du hittar i en ordlista på ett effektivt sätt.
 • Du ska skriftligt visa dina kunskaper i en läslogg
 • Du ska kunna illustrera eller koppla dina eller andras texter med andra estetiska uttryck så man ser att det förstärker eller förklarar textens innehåll.
 • Du ska visa din förmåga i analysförmåga på olika sätt
 • Du ska visa din förmåga i läsförståelse

Uppgifter

 • Svenska recension 1

 • Svenska recension 2

 • Svenska sagoanalys 1

 • Svenska sagoanalys 2

 • Svenska faktatext författare

 • Svenska - skriva till bilder

 • Svenska - grupparbete

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Läsutveckling

Läsa

Vi kommer att läsa många olika texter och fortsätta arbeta med läsförståelse.
Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
Textens syfte och läsmetod
Förmågan att avgöra textens syfte och välja läsmetod.
Känner till att en text kan ha olika syften men har svårt att anpassa läsningen därefter.
Kan själv avgöra vad syftet med texten är och kan med viss stöttning anpassa läsningen därefter.
Kan själv avgöra syftet med texten och kan på egen hand välja läsmetod efter läsningens syfte.
Anpassar automatiskt läsmetod efter textens och läsningens syfte.
Skönlitteratur
Förmågan att kunna återberätta/sammanfatta skönlitterära texters handling.
Kan redogöra för några händelser, karaktärer och miljöer i en skönlitterär berättelse.
Kan med viss hjälp redogöra för de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse, urskilja huvudkaraktärerna samt beskriva några för handlingen viktiga miljöer.
Kan på egen hand återge de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse i kronologisk ordning, urskilja och beskriva huvudkaraktärerna samt beskriva några för handlingen viktiga miljöer, såväl muntligt som skriftligt.
Kan på egen hand återge såväl handling som eventuella parallellhandlingar i en skönlitterär berättelse, beskriva fler olika miljöer samt urskilja, beskriva, värdera och reflektera kring huvud- och bikaraktärer såväl muntligt som skriftligt.
Läsflyt
Förmågan att läsa i passande tempo med inlevelse och förståelse för punkternas betydelse för läsningen.
 • Sv  A 6
Eleven kan läsa enklare skönlitteratur och sakprosatexter med flyt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Förmågan att förstå som står i texten och kunna dra slutsatser av det.
 • Sv
 • Sv  4-6
Kunna svara på frågor där svaren finns att hämta direkt i texten.
Kunna svara på frågor där svaren finns att hämta direkt i texten eller mellan raderna.
Kunna svara på frågor där svaren finns att hämta direkt i texten eller mellan raderna. Dessutom kunna dra egna slutsatser utifrån texten.

Sv
LÄSA OCH FÖRSTÅ

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunna förstå sammanhang i texter och tolka budskap
Du kan DELVIS förstå texters sammanhang och budskap.
Du har GOD FÖRSTÅELSE för texters sammanhang och budskap.
Du har MYCKET GOD FÖRSTÅELSE för texters sammanhang och budskap.
Kunna göra sammanfattningar av en text/bok du läst och resonera om textens innehåll
Du kan på ett ENKELT sätt sammanfatta en texts innehåll och kommenterar några viktiga delar av textens/bokens innehåll.
Du kan göra UTVECKLADE sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar viktiga delar av textens/bokens innehåll med god koppling till sammanhanget.
Du kan göra VÄLUTVECKLADE sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar viktiga delar av textens/bokens innehåll med mycket god koppling till sammanhanget.
Beskriva hur du upplevt läsningen av en bok/text
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett ENKELT sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett UTVECKLAT sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett VÄLUTVECKLAT sätt.

Sv
Skriva - olika sorters texter

- >
- >
- >
- >
Innehåll:
Genremedvetenhet
Texten är till viss del anpassad till ämnet. Texten håller sig inte inom genren.
Texten är till stor del anpassad till ämnet. Texten håller sig till stor del inom genren.
Texten är anpassad till ämnet. Texten håller sig inom genren.
Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt. Texten utnyttjar genrens möjligheter.
Innehåll, engagemang, idérikedom
Innehållet är något oklart. Inga, eller få, egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt. Någon eller några egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst engagemang och/eller upplevelser. Viss reflektion finns med i texten. Egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar, tolkar och reflekterar över upplevelser. Texten är personlig.
Struktur
Strukturen är otydlig. Början och slut hänger löst ihop.
Strukturen är tydlig. Början och slut hänger ihop.
Strukturen är tydlig och i texten har något berättartekniskt grepp använts, eller att texten har ett tydligt fokus på ämnet.
Texten är tydlig, fokuserad och personlig. Något berättartekniskt grepp har använts.
Beskrivningar
Texten saknar beskrivningar.
Texten innehåller enkla beskrivningar.
Texten innehåller beskrivningar.
Texten innehåller utförliga och varierade beskrivningar.
Språk:
Ordval, variation
Texten visar ett begränsat ordval.
Texten visar ett ganska begränsat ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet.
Meningsbyggnad, grammatik, stavning
Meningsbyggnaden är mycket enkel och/eller felaktig på vissa ställen. Vissa ord eller idiomatiska uttryck används eller stavas fel.
Meningsbyggnaden är enkel. Några få ord eller idiomatiska uttryck används eller stavas fel
Meningsbyggnaden är ganska varierad. Texten visar prov på god kunskap om ord och idiomatiska uttryck. Några få stavfel kan förekomma.
Meningsbyggnaden är varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Användning av skiljetecken och styckeindelning
Texten innehåller oftast punkt, frågetecken och utropsstecken på ett korrekt sätt. Dessa tecken följs av stor bokstav och försök till styckeindelning har gjorts.
Texten innehåller punkt, frågetecken, utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Användningen av oftast liten och stor bokstav korrekt. Styckeindelning finns till viss del.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Användningen av liten och stor bokstav korrekt. Texten är styckeindelad.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt. Styckeindelningen är genomtänkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: