Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Termins planering, Höstterminen 2018 i MA för Klass 5A och 5B

Skapad 2018-11-21 10:20 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 – 6 Matematik
Matematik är ett språk man utvecklar hela livet. Lär man sig ett nytt språk får man ett ökat självförtroende. Vad innebär det att kunna resonera i matematik respektive att kommunicera i matematik? Resonera är att kunna: samtala, argumentera, bevisa vad man vet, utveckla en tankegång, jämföra, se samband, att liksom kunna ”vända ut och in” på problem, använda matematiken i gemensamma resonemang. Kommunicera är att kunna: formulera sina tankar och lösningar, att kunna använda det matematiska språket – att muntligt kunna använda matematikens begrepp och skriftligt kunna använda de symboler, modeller och enheter som har med begreppen att göra. Texten är från artikel "Att resonera och kommunicera matematik" i "Pedagog Gotland".

Innehåll

Under veckorna 33-37 kommer vi att arbeta med stora tal.

Kunskapsmål

I detta kapitel får du lära dig

• Förstå hur vårt talsystem uppbyggd

• Ordna tal i storleksordning

• multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000

• använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten

• räkna med fyra räknesätten

• . använda metoderna

”rita en bild” eller

”prova dig fram”

• avläsa och skriva tal

i det romerska

talsystemet

 

OBS! Under Veckan 38 ska genomföras en diagnos på kapitlet, stora tal.

 

Under veckorna 38-40 kommer vi att arbeta med geometri.

Kunskapsmål

I detta kapitel får du lära dig

• räkna ut en rektangels

area

• använda enheterna cm2

och m2 för area

• använda enheterna

meter, kilometer och mil

• förstå och använda

skala

 

OBS! Under veckan 41, den 11:e oktober, ska genomföras ett prov på två kapitel, stora tal och geometri.

 

Under veckorna 41,42,43 och 45 kommer vi att arbeta med decimaltal.

 

OBS! Veckan 44 har du höstlov .-))

Kunskapsmål

I detta kapitel får du lära dig

 

• vad decimaltal och

”en hel” innebär

• skriva decimeter som

tiondelar och centimeter

som hundradelar av en

meter

• skriva tal som heltal med

tiondelar och hundradelar

• storleksordna decimaltal

• addera och subtrahera

enkla decimaltal

 

OBS! Under veckan 45 ska genomföras en diagnos på kapitlet, decimaltal.

 

Under veckorna 46-48 kommer vi att arbeta med vikt och volym.

Kunskapsmål

I detta kapitel får du lära dig

 

• jämföra och använda

enheterna liter,

deciliter och centiliter

• växla mellan olika

volymenheter

• jämföra och använda

enheterna kilogram,

hektogram och gram

• växla mellan olika

viktenheter

 

OBS! Under veckan 48, den 29:e november, ska genomföras ett prov på två kapitel, decimaltal och vikt och volym.

 

Under veckorna 49-51 kommer vi att arbeta med temperatur och diagram.

Kunskapsmål

I detta kapitel får du lära dig

 

• läsa av termometern

• läsa av och förstå

linjediagram

• rita linjediagram

• räkna ut medelvärde

• läsa av och förstå

cirkeldiagram

 

OBS! Under veckan 50 ska genomföras en diagnos på kapitlet, temperatur och diagram.

 

Veckan 51 har vi avslutning.

 

 Arbetssätt:

 

 •    Genomgångar, där eleverna arbetar först individuellt, par, grupp och i helklass diskussion.
 •    Arbeta enskilt i matematik boken eller med arbetspapper.
 •                   Att göra aktiviteter, där eleverna kommunicerar samt resonerar matematik i minigrupp
 •    Arbeta med laborativt material, där eleverna får visualisera lärande.

 

-                   

Underlag för bedömning

 •         Din aktivitet under lektionerna när du diskuterar i par, grupp och helklass.
 •          Resultat på diagnosen som görs efter varje kapitel.
 • Resultat på prov som görs under terminen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: