Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering ht-18 Modersmål/finska - tema/arbetsområde: Saga - berättande text

Skapad 2018-11-21 23:37 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 – 5 Modersmål
Du kommer att - lära dig olika typer av sagor, tex djursagor, folksagor, bekanta dig med olika sagofigurer - få förståelse för hur en saga är uppbyggd - utveckla förmågan att på egen hand rita och skriva en saga utifrån en given struktur.

Innehåll

Lärandemål - syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

genom cirkelmodellen

1. Bygga upp kunskap inom området.

-genom tankekartor, förebilder, fantasi och kreativitet

2. Studera texter inom genrer för att få förebilder.

-utveckla ord- och läsförmåga,

3. Skriva gemensam text.

-hitta gemensamma lösningar, samarbete,

4. Berätta/skriva en egen text.

-få använda hela sin potential och kreativitet med skrivande och bildskapande

 

 

Undervisning - centralt innehåll

Undervisningen innehåller följande moment:

 • muntligt berättande
 • samtal om sagor, sagofigurer
 • högläsning för elever
 • lekar, sånger
 • läsa
 • rita och skriva 
 • träning i att återberätta
 • digitala medier: dator, Ipad...

Genomförande

Eleven ska ha inflytande vid val av innehåll, arbetsmetoder och redovisningssätt.
Du kommer att..

- få lyssna på några sagor

- läsa sagor tillsammans 

-samla svåra ord till en ordlista

-träna stavning och rättskrivning

- beskriva och berätta om bekanta sagofigurer

- sjunga om några sagofigurer

- rita och skriva en egen saga

Din lärare ska....

-tankekarta om sagans budskap, olika sagotyper,

- berätta om olika sagor och sagofigurer

-tankekarta hur en saga är uppbyggd;  Det var en gång....handling....slut

- stötta dig och ge respons i berättandet och skrivandet.

 

Bedömning

I dina arbeten kommer läraren att bedöma på vilket sätt du:

 • deltar i samtal om temaområdet
 • kan beskriva och berätta med egna ord om bekanta sagofigurer/sagor
 • kan läsa, förstå och återberätta innehållet i elevnära texter
 • utökar ditt ordförråd
 • kan stava och skriva ord och meningar i en egen saga
 • uttrycker dig skriftligt - bild och text.
 • kan skriva berättande texter,

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: