Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretsloppet

Skapad 2018-11-22 08:36 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Hur fungerar kretsloppet? Det jag gör idag har det någon påverkan på framtiden? Vart i kretsloppet är jag?
Förskola
Hur fungerar kretsloppet? Det jag gör idag har det någon påverkan på framtiden? Var i kretsloppet är jag?

Innehåll

 

 

Didaktisk planering 

Fokusområde (utvecklingsområde över läsåret i området):
Från det enkla till det komplexa.

Hållbarhet med fokus på natur och miljö, med inriktning på kretsloppet.  


Bakgrund (varför):
Utifrån barnens egna intressen kan vi pedagoger se att naturens kretslopp är en stor fråga och hur vi människor påverkar.

De visar också intresse för miljö och natur samt för återvinning. De engagerar sig i sin miljö, både på förskolan och i den närliggande miljön. Barnen reagerar över om något är nedskräpat, förstört eller inte tas omhand på ett bra sätt
Flera av barnen har faktakunskaper kring natur redan; riktat både mot djur, natur och miljö. De har även ett intresse av att lära sig saker och söker faktakunskap. 

 

 

 


Syftet (Varför): 
Genom att fokusera och följa upp deras intressen kan vi koppla det till att undersöka det enkla till det komplexa. Att de, genom att utforska och forska på sina teser och idéer få en begynnande/ökad förståelse för sambandet mellan människan och naturen samt en positiv inställning och känsla för vad de kan påverka. 

Att källsortering, återvinning och återbruk blir en naturlig del av verksamheten. 

Målkriterier: 

 

(Lpfö 98)
2.1 Normer och värden

 

  • Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen
  • Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

2.2 Utveckling och lärande

 

  • Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld
  • Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

 

2.3 Barns inflytande

 

  • Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.
  • Att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

 

 

 

 

 

Arbetssätt (Hur):
Ge barnen utrymme och möjligheter att reflektera och samtala kring vad de är nyfikna/ funderar på.

 

Ge möjlighet till att söka fakta på olika sätt ex- litteratur, filmklipp, söka fakta via lärplatta och datorn.

 

Få tillgång till tekniska hjälpmedel ex. webbägget.

 

 

 

Vi som pedagoger är närvarande, intresserade och medforskande.

 

Dokumentera deras tankar på olika sätt ex. skriva ner, fotografera och filma. Involvera vårdnadshavare i projektet och använda deras kunskaper eller andra bidrag till projektet.

Fånga upp barnens idéer, införlivar det i verksamheten vilket leder till fortsatt planering och utveckling av projektet. 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: