Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text åk 4

Skapad 2018-11-22 09:18 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
I det här kapitlet ska du få lära dig att skriva återberättande texter.

Innehåll

Ämnesmål

När du är klar med det här kapitlet ska du :

 • hur man skriver rubrik, inledning, händelser och avslutning
 • kunna använda tidsord
 • kunna använda verb i preteritum
 • veta hur substantiv böjs i plural
 • skriva en egen återberättande text

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • arbeta med återberättande texters struktur - hur den är uppbyggd
 • lära oss att skriva inledning 
 • träna på händelser i tidsföljd med inledande tidsord
 • träna på att dela in texten i stycken

Bedömning

Du visar vad du har lärt dig genom att:

 • vara aktiv på lektionerna
 • skriva en egen återberättande text med rubrik, inledning, händelser och avslut
 • använda rätt forma verben genom hela berättelsen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

SvA
Återberättande text åk 4

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
SYFTE
Använder återberättandet för att berätta om något självupplevt. Kan identifiera en återberättande text.
Använder återberättandet för att återge händelser av olika slag. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att återberättande text kan användas för att återge och beskriva händelser. Förstår att dagböcker, biografier, nyhetsartiklar m.m. kan vara återberättande texter. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att återberättande text kan skrivas för många syften och för olika målgrupper. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
INNEHÅLL
Håller sig huvudsakligen till ämnet, men den ”röda tråden” är svag.
Håller sig till ämnet och har ett begripligt innehåll, med en ”röd tråd”.
Håller sig till ämnet och har ett tydligt innehåll med en tydlig ”röd tråd”.
Håller sig till ämnet och utvecklar innehållet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt utan att tappa den ”röda tråden”.
STRUKTUR
Skriver en enkel redogörelse, utan någon tydlig struktur.
Har en i huvudsak fungerande struktur. Redogör för tid, plats, deltagare och händelser.
Har en relativt väl fungerande struktur. Ger en kortfattad men fullständig orientering vad gäller tid, plats och deltagare, följt av kronologiskt återgivna händelser
Har en väl fungerande struktur. Organiserar efter strukturen hos en återberättande text och börjar med en orientering för att skapa intresse följt av viktiga händelser och en avslutning.
Information
Ger bristfällig information om vem, var och när.
Ger en kortfattad orientering om vem, var och när.
Ger en orientering om vem, var och när, med för sammanhanget viktiga detaljer
Ger all relevant bakgrundsinformation som läsaren behöver för att förstå texten.
Händelser
Använder talspråksstruktur och ger alla händelser samma vikt..
Återger händelserna kronlogiskt och lägger till lite information vid de mest betydelsefulla händelserna.
Återger händelserna kronologiskt. Utvecklar de viktigaste händelserna och beskrivningen av de viktigaste personerna.
Återger händelserna kronologiskt. Utvecklar viktiga händelser så att läsaren får en tydlig bild. Tolkar händelser med liknelser och metaforer och inkluderar personliga reflektioner och kommentarer.
Avslutning
Har ingen tydlig avslutning
Skriver en enkel utvärderande avslutning.
Skriver en mera omfattande avslutning med utvärderande kommentarer.
Skriver en sammanfattande kommentar som innehåller både utvärdering och sammanfattning av händelserna
SPRÅKLIGA DRAG
Använder få av de språkliga drag som är typiska för återberättande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för återberättande text.
Använder korrekt de språkliga drag som är typiska för återberättande text.
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för återberättande text.
Sambandsord
Använder ett litet urval av sambandsord för tid, t.ex. ”sen”, ”och sen”.
Använder ett begränsat urval av sambandsord för tid.
Har en större variation av sambandsord för tid.
Skriver sammanhängande och varierat med hjälp av olika sambandsord för tid.
Direkt och indirekt tal
Återger varken direkt eller indirekt tal.
Återger direkt tal och/eller indirekt tal.
Återger direkt och indirekt tal med rätt interpunktion.
Återger direkt och indirekt tal med rätt interpunktion och på ett effektivt sätt.
Pronomen
Upprepar namn istället för att använda pronomen.
Upprepar namn istället för att använda pronomen.
Använder namn och pronomen på ett för läsaren tydligt och lättolkat sätt.
Använder namn och pronomen korrekt och på ett medvetet sätt, för att underlätta för läsaren.
ANSVAR
Tar inget personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö
Ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.
Ta på ett bra sätt ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.
Ta på ett mycket bra sätt ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: