Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns relationsskapande Knattis

Skapad 2018-11-22 13:24 i Knatteboa förskola Åre
Förskola
"Barns relationsskapande" det gemensamma temat för område mitt. Barnen skapar olika relationer, till varandra ,till oss men även till det material som erbjuds. Att samlas kring gemensamma intressen i meningsfulla situationer bygger relationer och lärande. Vi vill att barnen ska få möjlighet att möta olika uttrycksformer i sin vardag på förskolan. Vi vill kunna erbjuda ett varierat utbud av material och aktiviteter, för att på så vis stimulera det lustfyllda lärandet. Vi kommer att jobba lite extra med dessa 8 uttrycksformer. Lek, teknik, form och konstruktion, matematik, bild, skrift, rörelse, tecken som stöd..

Innehåll

Mål - Bild 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn; 

 

Barnen utvecklar sin skapande förmåga(Lpfö98/16) . 

 

Konkret 

 

Vi vill att:  

Barnen utvecklar intresse för bilder i olika former och utförande. 

Barnen ges tillfällen att utforska sin egen förmåga i skapande. 

 

 

Genom att: 

-möta och prova olika material och tekniker. 

-Få inspiration genom filmer på youtube. 

- att lära av varandra. 

- att ett visst basmaterial alltid finns tillgängligt. 

 

Mål – Form- och konstruktionsmaterial 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar; 

 

 sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. (Lpfö 98/16) 

 

Konkret 

 

Vi vill att: 

 

-barnen ska upptäcka utforska olika materiel. 

-kunna följa enkla instruktioner. 

 

Genom att: 

-göra beskrivningar. 

-erbjuda ett varierat utbud av material, tillföra nytt material samt byta ut material i omgångar. 

-benämna saker vid sitt ”rätta” namn. 

 

 

Mål Informationsteknik 

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar; 

 

 sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar           (Lpfö 98/16) 

 

 

Konkret 

Vi vill att: 

-barnen ska bli bekanta med olika digitala verktyg och hur man använder dem 

 

Genom att: 

-göra personalen bekväm med olika digitala verktyg, göra lathund 

-utforska med usb mikroskop 

- göra digitala resor 

-Qr koder vad är det? 

-söka svar på frågor, kan man lita på svaret, källkritik! 

 

Mål – Rörelse 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande.(Lpfö 98/16) 

 

Konkret 

 

Vi vill att: Alla barn på Knatteboa ska få uppleva rörelseglädje 

Om barnen redan vid tidig ålder blir van vid att röra sig, tar de med sig det in i vuxenlivet.  

Vi vill ge barnen en miljö som utmanar kroppens förmåga. 

De ska få möjlighet att lära sig nya lekar, med gemensamma spelregler.  

Vi tycker också att det är viktigt att vuxna som finns runt barnen är positiva till rörelseaktiviteter och visar det genom att vara delaktiga.  

 

 

Genom att: 

 

vi går till gymnastiksalen en gång i veckan 

vi går till badet varannan vecka 

vi är ute varje dag  

vi nyttjar årstiden med vad den har att erbjuda i form av skidor, skridskor, utelek, utflykter i närområdet , cykla, lek i pulkabacke mm 

 

 

Mål – Lek 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn; 

 

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. 

 

Konkret 

 

Vi vill att: 

Lära sig tolka och lyssna varandras signaler. 

Barnen ska kunna leka enkla lekar med regler. 

Att kunna samspela med varandra i lekar samt ha olika roller och tillföra material. 

 

 

 

 

 

Genom att: 

Vuxna introducerar lekar med barnen samt modella som vuxen. 

Vuxennärvaro i barns lekar. 

Använda de fem konfliktstrategierna. 

Barnen tränar att leda lekar. 

 

Mål – Matematik 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn; 

 

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang (Lpfö98/16). 

 

Konkret 

 

Vi vill att: 

Kunna räkna ramsa  

Skriva siffror  

Känna igen siffror  

Kunna sätta ord på olika geometriska former. 

Enkla strategier 

 

Genom att: 

Spela spel 

Strategispel 

Teater-föra följa en historia 

 

Mål – Tecken som stöd 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn; 

 

 utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och dess kommunikativa funktioner(Lpfö98/16). 

 

Konkret 

 

Vi vill att: 

Barnen ska kunna kommunicera med varandra oavsett och ålder. 

Kunna ”läsa” dagen, veckan. 

 

 

 

Genom att: 

 • repetera tecken 

 • Utöka förrådet av takktecken, veckans ord! 

 • Lägga till tecken för känslor 

 • Visa bilder över dagen, veckan 

 • Förbättra utseende på befintliga mallar. 

 

 

Mål – Skriftspråket 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn; 

 

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner(Lpfö98/16). 

 

Konkret 

 

Vi vill att: 

Barnen ska förstå nyttan med att kunna förmedla sig genom skriftspråket-bilder 

Uppskatta berättande-böcker 

Känna till att det finns gemener och versaler i språket 

 

 

 

Genom att: 

Visa på olika skriftspråk-dari 

Uppmana till skrivande 

Låna böcker  

Gå på biblioteket 

Skriva egna berättelser- bygga story med bilder 

Göra egna böcker

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: